Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por acollemento non remunerado de maiores de 65 anos ou con discapacidade

Normativa: Art. 8  Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía da dedución

600 euros por cada persoa maior de 65 anos ou cun grao de discapacidade acreditado igual ou superior ao 33 por 100, que conviva co contribuínte durante máis de 183 días ao ano en réxime de acollemento sen contraprestación, cando por iso non obtivesen axudas ou subvencións da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o acollemento non dea lugar á obtención de axudas ou subvencións da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha.

 • Non se poderá practicar a presente dedución, no suposto de acollemento de maiores de 65 anos, cando o acollido estea ligado ao contribuínte por un vínculo de parentesco de consanguinidade ou de afinidade ata o cuarto grao incluído.

 • Cando a persoa acollida xere o dereito á dedución para máis dun contribuínte simultaneamente, o importe da mesma ratearase por partes iguais##1## na declaración de cada un deles se optasen por tributación individual.

 • Para a aplicación da dedución cumprirá que se cumpran os seguintes requisitos :

  1. Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro do contribuínte, recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere :

   - 12.500 euros en tributación individual.

   - 25.000 euros en tributación conxunta.

   No caso de matrimonios ou unións de feito ratéase o importe da dedución por partes iguais na declaración individual de cada un deles , aínda que só un do cónxuxes ou membros da parella de feito teña unha base impoñible que non supere a contía de 12.500 euros, ou un deles non presente declaración.

  2. Que se acredite, pola consellaría competente na materia, que nin o contribuínte nin a persoa acollida recibiron axudas da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha vinculada co acollemento.