Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual en zonas rurais

Normativa: Art. 12 ter e disposición adicional segunda da Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades que durante o período impositivo se satisfagan polo contribuínte pola adquisición ou rehabilitación da vivenda que constitúa ou vaia a constituír a súa residencia habitual

Requisitos para a aplicación da dedución

Para ter dereito á dedución teñén quese cumprir, simultaneamente, os seguintes requisitos:

 • Que a vivenda estea situada nalgún dos municipios incluídos nas zonas escasamente poboadas a que se refire o artigo 12 ##1##da Lei 2/2021, do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha, e que a poboación do mesmo sexa inferior a 5.000 habitantes.

  Conforme ao artigo 12 da Lei 2/2021 clasificaranse como zonas escasamente poboadas, aquelas agrupacións de municipios ou núcleos de poboación integrada maioritariamente por municipios de pequeno tamaño, cunha densidade conxunta de poboación de menos de 12,5 habitantes por km2, altas taxas de avellentamento e perdas intensas de poboación, cun importante illamento xeográfico con respecto a municipios de máis de 30.000 habitantes, unha alta porcentaxe de solo de uso forestal, e unha elevada significación da actividade agraria.

  En consideración ao grao de despoboamento, establécense as seguintes categorías de zonas escasamente poboadas:

  a) Zonas de intenso despoboamento : Aquelas agrupacións de municipios con densidade superior a 8 habitantes por km2.

  b) Zonas de extremo despoboamento : Aquelas agrupacións de municipios con densidade de poboación menor de 8 habitantes por km2.

  Atención: para a aplicación desta dedución tomarase como poboación dos municipios a que, conforme ao seu respectivo padrón municipal, tivesen a 1 de xaneiro de cada ano.

  Aos efectos indicados no parágrafo anterior non se tomarán en consideración as variacións de poboación con respecto ao padrón municipal de 2021 que supoñan unha minoración ou inaplicación das deducións que conforme ao mesmo resultasen procedentes. En tales casos, as devanditas deducións poderán seguir aplicandose nas condicións e contías que resultasen procedentes conforme á poboación do expresado padrón municipal.

  Relación de Zonas escasamente poboadas

  Véxase o Decreto 108/2021, do 19 de outubro, polo que se determinan as zonas rurais de Castela-A Mancha , conforme á tipoloxía establecida no artigo 11 da Lei 2/2021 do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha (BOCL 25-10-2021)

 • Que a adquisición ou rehabilitación da vivenda producísese a partir do 1 de xaneiro de 2021.

 • A aplicación desta dedución requirirá que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período da imposición exceda do valor que guindase a súa comprobación ao comezo do mesmo polo menos na contía dos investimentos realizados, sen computar os intereses e demais gastos de financiamento.

  Con esta finalidade, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentado durante o período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final do mesmo sigan formando parte do patrimonio do contribuínte.

Base da dedución e base máxima da dedución

 • Base da dedución

  Estará constituída polas cantidades satisfeitas para a adquisición ou rehabilitación da vivenda, incluídos os gastos orixinados que corresen a cargo do adquirente.

  Cando a adquisición ou rehabilitación realícense con financiamento alleo formarán parte da base da dedución a amortización, os intereses, o custo dos instrumentos de cobertura do risco de tipo de xuro variable dos préstamos hipotecarios regulados no artigo décimo noveno da Lei 36/2003, do 11 de novembro, de Medidas de Reforma Económica, e demais gastos derivados da mesma. En caso de aplicación dos citados instrumentos de cobertura, os intereses satisfeitos polo contribuínte minoraranse nas cantidades obtidas pola aplicación do citado instrumento.

 • Base máxima total da dedución

  a) Por todos os exercicios en que se aplique a dedución :

  Será a menor de:

  • 180.000 euros, ou

   Atención: no caso de vivendas adquiridas por varios contribuíntes a contía de 180.000 euros, está referida á vivenda, polo que o devandito importe deberá ser distribuído entre os adquirentes en proporción á porcentaxe de titularidade que teñan na vivenda.

  • O importe de adquisición ou rehabilitación da vivenda que dá orixe á dedución, minorado polos importes##1## recibidos da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha en concepto de subvencións pola adquisición ou rehabilitación da vivenda.

  b) En cada exercicio :

  A base máxima a aplicar en cada exercicio será de 12.000 euros.

  Esta base  máxima anual da dedución será de 12.000 euros tanto en tributación individual como en  conxunta. Isto é, en tributación conxunta  a base  máxima anual (12.000 euros) aplícase  con independencia do número de membros da unidade familiar que satisfagan os importes que dan dereito a aplicar a dedución.

  c) Outras condicións

  • Cando se adquira unha vivenda habitual gozando xa desta mesma dedución, a base máxima total da dedución minorarase nas cantidades investidas na adquisición das vivendas anteriores, en tanto as devanditas cantidades fosen obxecto de dedución.

  • Cando con ocasión do alleamento dunha vivenda habitual pola que se practicase esta dedución xérese unha ganancia patrimonial exenta por reinvestimento, a base de dedución pola adquisición ou rehabilitación da nova vivenda minorarase no importe da ganancia patrimonial á que se aplique a exención por reinvestimento. Neste caso, non se poderá practicar dedución pola adquisición da nova mentres as cantidades investidas na mesma non superen tanto o prezo da anterior, na medida en que fose obxecto de dedución, como a ganancia patrimonial exenta por reinvestimento.

  • Nos supostos de nulidade matrimonial, divorcio ou separación xudicial, o contribuínte poderá seguir practicando esta dedución, nos termos previstos na normativa estatal do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, polas cantidades satisfeitas no período impositivo para a adquisición de que foi durante a vixencia do matrimonio a súa vivenda habitual, sempre que continúe tendo esta condición para os fillos comúns e o proxenitor en cuxa compañía queden.

Conceptos que dan dereito á dedución

Para a aplicación da dedución prevista neste artigo teran en contase os seguintes conceptos:

 • Vivenda habitual

  Con carácter xeral considérase vivenda habitual do contribuínte a edificación que constitúa a súa residencia durante un prazo continuado de, polo menos, tres anos. Non obstante, entenderase que a vivenda tivo o carácter de habitual cando, a pesar de non transcorrer o devandito prazo, prodúzase o falecemento do contribuínte ou concorran outras circunstancias que necesariamente esixan o cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención do primeiro emprego, ou cambio de emprego, ou outras análogas xustificadas. Para que a vivenda constitúa a residencia habitual do contribuínte deberá ser habitada de maneira efectiva e con carácter permanente por este, nun prazo de doce meses, contados a partir da data de adquisición ou terminación das obras. Non obstante, entenderase que a vivenda non perde o carácter de habitual cando se produza o falecemento do contribuínte ou concorran outras circunstancias que necesariamente impidan a ocupación da vivenda, nos termos previstos no parágrafo anterior. Cando sexan de aplicación as excepcións previstas nos dous parágrafos anteriores, a dedución por adquisición de vivenda practicarase ata o momento en que se dean as circunstancias que necesariamente esixan o cambio de vivenda ou impidan a ocupación da mesma.

 • Adquisición de vivenda habitual

  Entenderase por adquisición de vivenda habitual, a adquisición en sentido xurídico do dereito de propiedade ou pleno dominio da mesma, aínda que este sexa compartido, sendo indiferente o negocio xurídico que a orixine.

 • Construción e ampliación

  Se asimilan á adquisición de vivenda a construción ou ampliación da mesma, nos seguintes termos:

  Ampliación de vivenda: Cando se produza o aumento da súa superficie habitable, mediante cerramento de parte descuberta ou por calquera outro medio, de forma permanente e durante todas as épocas do ano.

  Construción: Cando o contribuínte satisfaga directamente os gastos derivados da execución das obras, ou entregue cantidades a conta ao promotor daquelas , sempre que o certificado final de obra emítase nun prazo non superior a catro anos desde o inicio do investimento.

 • Obras de rehabilitación da vivenda habitual

  Consideraranse obras de rehabilitación da vivenda habitual aquelas que teñan por obxecto principal a reconstrución da vivenda mediante a consolidación e o tratamento das estruturas, fachadas ou cubertas e outras análogas sempre que o custo global das operacións de rehabilitación exceda do 25 por cento do prezo de adquisición se se efectuase esta durante os dous anos inmediatamente anteriores ao inicio das obras de rehabilitación ou, noutro caso, do valor de mercado que tivese a vivenda no momento do devandito inicio. Con esta finalidade, descontarase do prezo de adquisición ou do valor de mercado da vivenda a parte proporcional correspondente ao chan.