Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda habitual por menores de 36 anos

Normativa: Arts. 9  e 13 Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contías e límites máximos da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas polo arrendamento da vivenda que constitúa ou vaia a constituír a súa residencia habitual en Castela-A Mancha durante o período impositivo, cun máximo de 450 euros.

 • O 20 por 100 das cantidades satisfeitas polo arrendamento da vivenda que constitúa ou vaia a constituír a súa residencia habitual durante o período impositivo, cun máximo de 612 euros nos seguintes supostos :

  1. Cando o contribuínte teña o seu domicilio habitual nun municipio de Castela-A Mancha con poboación de ata 2.500 habitantes.

  2. Cando o contribuínte teña o seu domicilio habitual nun municipio de Castela-A Mancha con poboación superior a 2.500 habitantes e ata 10.000 habitantes, que se encontre a unha distancia maior de 30 quilómetros dun municipio con poboación superior a 50.000 habitantes.

  Con esta finalidade, para determinar o número de habitantes de cada municipio tomarase o establecido no padrón municipal de habitantes en vigor a 1 de xaneiro do ano de devindicación do imposto.

  Pode consultar a relación de municipios na seguinte ligazón: Municipios

Requisitos e outras condicións da dedución

 • Que, á data de devindicación do imposto, o contribuínte teña a súa residencia habitual en Castela-A Mancha e sexa menor de trinta e seis anos.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro do contribuínte menos o mínimo por descendentes (recadros [0435], [0460] e [0514] da declaración, respectivamente)  non supere a contía de:

  • - 12.500 euros en tributación individual.

  • - 25.000 euros en tributación conxunta.

 • Que na autoliquidación do IRPF consígnese o número de identificación fiscal do arrendador da vivenda.

 • O concepto de vivenda habitual será o fixado pola normativa reguladora do IRPF vixente á data de devindicación do imposto.

  Teñase en conta que para ter a consideración de vivenda habitual esíxese a residencia nela durante un prazo continuado de tres anos, non sendo que concorran circunstancias que necesariamente esixan o cambio de vivenda.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coas deducións “Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento ”, Por arrendamento de vivenda habitual por familias numerosas”, “Por arrendamento de vivenda habitual por familias monoparentais” e “Por arrendamento de vivenda habitual por persoas con discapacidade”.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento de Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castela-A Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Rexión de Murcia, La Rioja e Comunitat Valenciana "do Anexo B.8  da declaración en que, ademais dos datos necesarios para cuantificar  a dedución, deberá facerse constar o NIF /NIE do arrendador da vivenda e, se existe, o do segundo arrendador ou, se é o caso, se consignou un  NIF doutro país, marcarase unha X no recadro correspondente.