Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda habitual por persoas con discapacidade

Normativa: Arts. 9 quinquies e 13 Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contías e límites máximos da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas polo arrendamento da vivenda que constitúa ou vaia a constituír a súa residencia habitual en Castela-A Mancha durante o período impositivo, cando se cumpran os requisitos que indicamos no apartado seguinte.

 • Importe máximo da dedución: 450 euros.

  Teñase en canta que o contribuínte non poderá deducir máis de 450 euros pola suma das cantidades satisfeitas por todos os contratos realizados no período impositivo.

Requisitos e outras condicións da dedución

 • Que, á data de devindicación do imposto, o contribuínte teña a súa residencia habitual en Castela-A Mancha.

 • Que o contribuínte teña un grao de discapacidade acreditado igual ou superior ao 65 por 100 e teñan dereito á aplicación do mínimo por discapacidade  do contribuínte previsto na Lei do IRPF.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro do contribuínte menos o mínimo por descendentes (recadros [0435], [0460] e [0514] da declaración, respectivamente)  non supere a contía de:

  • - 12.500 euros en tributación individual.

  • - 25.000 euros en tributación conxunta.

 • Que na autoliquidación do IRPF consígnese o número de identificación fiscal do arrendador da vivenda.

 • O concepto de vivenda habitual será o fixado pola normativa reguladora do IRPF vixente á data de devindicación do imposto.

  Teñase en conta que para ter a consideración de vivenda habitual esíxese a residencia nela durante un prazo continuado de tres anos, non sendo que concorran circunstancias que necesariamente esixan o cambio de vivenda.

 • O límite desta dedución ratearase polo número de días en que permaneza vixente o arrendamento dentro do período impositivo

  Ademais, cando dous ou máis contribuíntes declarantes do IRPF teñan dereito á aplicación desta dedución por unha mesma vivenda, o límite ratearase entre eles a partes iguais

  Non se efectuará o rateo se un dos arrendatarios non pode aplicar a dedución por ter unha base impoñible superior á contía permitida ou por residir noutra Comunidade Autónoma.

Incompatibilidade

 • Esta dedución é incompatible coas deducións “Por arrendamento de vivenda habitual por menores de 36 anos”, “Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento ”, “Por arrendamento de vivenda habitual por familias numerosas” e “Por arrendamento de vivenda habitual por familias monoparentais”.

 • Así mesmo, esta dedución é incompatible coa dedución “Por discapacidade do contribuínte ”

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento de Andalucía, Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castela-A Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Rexión de Murcia, La Rioja e Comunitat Valenciana "do Anexo B.8  da declaración en que, ademais dos datos necesarios para cuantificar  a dedución, deberá facerse constar o NIF /NIE do arrendador da vivenda e, se existe, o do segundo arrendador ou, se é o caso, se consignou un  NIF doutro país, marcarase unha X no recadro correspondente.