Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento

Normativa: Art. 9 bis e 13 Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contías e límites máximos da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas durante o exercicio polo arrendamento da vivenda habitual do contribuínte, situada en Castela-A Mancha e que constitúa  a residencia habitual.

 • Importe máximo da dedución: 450 euros

  Teñase en conta que o contribuínte non poderá deducir máis de 450 euros pola suma das cantidades satisfeitas por todos os contratos realizados no período impositivo.

Requisitos e outras condicións da dedución

 • Que, á data de devindicación do imposto, o contribuínte teña a súa residencia habitual en Castela-A Mancha .

 • Que o contrato de arrendamento estea vinculado a unha operación de adxudicación da vivenda habitual en pagamento da totalidade da débeda pendente do préstamo ou crédito garantido mediante hipoteca da citada vivenda.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro do contribuínte menos o mínimo por descendentes (recadros [0435], [0460] e [0514] da declaración, respectivamente)  non supere a contía de:

  • - 12.500 euros en tributación individual.

  • - 25.000 euros en tributación conxunta.

 • Que na autoliquidación do IRPF consígnese o número de identificación fiscal do arrendador da vivenda.

 • O concepto de vivenda habitual  será o fixado pola normativa reguladora do IRPF vixente á data de devindicación do imposto.

  Teñase en conta que para ter a consideración de vivenda habitual esíxese a residencia nela durante un prazo continuado de tres anos, non sendo que concorran circunstancias que necesariamente esixan o cambio de vivenda.

 • O límite desta dedución ratearase polo número de días en que permaneza vixente o arrendamento dentro do período impositivo

  Ademais, cando dous ou máis contribuíntes declarantes do IRPF teñan dereito á aplicación desta dedución por unha mesma vivenda, o límite ratearase entre eles a partes iguais.

  Non se efectuará o rateo se un dos arrendatarios non pode aplicar a dedución por ter unha base impoñible superior á contía permitida ou por residir noutra Comunidade Autónoma.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coas deducións “Por arrendamento de vivenda habitual por menores de 36 anos”, Por arrendamento de vivenda habitual por familias numerosas”, “Por arrendamento de vivenda habitual por familias monoparentais” e “Por arrendamento de vivenda habitual por persoas con discapacidade”.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica polo arrendamento de vivenda habitual vinculado a determinadas operacións de dación en pagamento de Aragón, Canarias e Castela-A Mancha do Anexo B.9  da declaración en que, ademais dos datos necesarios para cuantificar  a dedución, deberá facerse constar o NIF /NIE do arrendador da vivenda e, se é o caso,  se consignou un  NIF doutro país, marcarase unha X no recadro correspondente.