Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cantidades doadas para a cooperación internacional ao desenvolvemento e ás entidades para a loita contra a pobreza, a exclusión social e a axuda a persoas con discapacidade

Normativa: Art. 10  Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía e límite máximo da dedución

  • O 15 por 100 das doazóns monetarias efectuadas durante o período impositivo destinado a Organizacións non gobernamentais, fundacións, asociacións de axuda persoas con discapacidade e outras entidades, sempre que estas teñan a consideración de entidades sen fins lucrativos de conformidade co que se establece nos artigos 2 e 3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, que dentro dos seus fins principais estean a cooperación internacional, a loita contra a pobreza e a axuda a persoas con discapacidade e a exclusión social.

  • A base da dedución non poderá exceder do 10 por 100 da base liquidable do contribuínte.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • As organizacións non gobernamentais, fundacións, asociacións de axuda persoas con discapacidade e outras entidades que teñan a consideración de entidades sen fins lucrativos teñen que estar inscritas nos rexistros correspondentes da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha .

  • No caso das fundacións, será preciso que, ademais da súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Castela-A Mancha, rendan contas ao órgano de Protectorado correspondente e que este ordenase o seu depósito no Rexistro de Fundacións.

  • A efectividade da achega efectuada deberá acreditarse mediante certificación do órgano competente da entidade donataria.