Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns de bens culturais e contribucións a favor da conservación, reparación e restauración de bens pertencentes ao patrimonio cultural de Castela-A Mancha, e para fins culturais, incluídos no plan de mecenado cultural de Castela-A Mancha

Normativa:  11 bis e 13  Lei 8/2013 da Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • O 15 por 100 das doazóns puras e simple s efectuadas durante o período impositivo de bens que, formando parte do patrimonio cultural de Castela-A Mancha, encóntrense inscritos no Inventario do Patrimonio Cultural de Castela-A Mancha, de acordo coa Lei 4/2013, do 16 de maio, de Patrimonio Cultural de Castela-A Mancha, sempre que se realicen a favor de calquera das seguintes entidades:

  1. A Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha e as Corporacións Locais da Rexión, así como as Entidades Públicas de carácter cultural dependentes de calquera delas .

  2. As universidades que desenvolvan a súa actividade docente e investigadora no territorio da Rexión, os Centros de Investigación e os Centros Superiores de Ensinanzas Artísticas da Rexión.

  3. As entidades sen fins lucrativos (fundacións e asociacións declaradas de utilidade pública) reguladas nos apartados a) e b) do artigo 2 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de Réxime Fiscal das Entidades sen Fines Lucrativo e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado, sempre que :

   • - Persigan fins de natureza exclusivamente cultural e

   • - Áchense inscritas nos correspondentes rexistros de Castela-A Mancha.

 • O 15 por cento das cantidades destinadas á conservación, reparación e restauración de bens pertencentes ao patrimonio cultural de Castela-A Mancha, inscritos no Inventario do Patrimonio Cultural de Castela-A Mancha.

 • O 15 por cento das cantidades doadas para fins culturais establecidos na Lei 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenado Cultural de Castela-A Mancha, realizadas ás entidades que se establecen no artigo 3.1 da devandita lei, incluídos no plan de mecenado cultural de Castela-A Mancha.

  As entidades que se establecen no artigo 3.1 da Lei 9/2019, do 13 de decembro, de Mecenado Cultural de Castela-A Mancha son as seguintes:

  a) A Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha e as Corporacións Locais da rexión, así como as Entidades e Organismos que integran o Sector Público Rexional, definidos no artigo 4 do texto refundido da Lei de Facenda de Castela-A Mancha, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2002, do 19 de novembro, e o Sector Público Local de Castela-A Mancha.

  b) As entidades sen ánimo de lucro domiciliado fiscalmente en Castela-A Mancha. Enténdese por entidades sen ánimo de lucro as que así se caracterizan pola normativa reguladora das mesmas en atención á súa correspondente personificación xurídica.

  c) As universidades que desenvolvan a súa actividade docente e investigadora no territorio da Rexión, os Centros de Investigación e os Centros Superiores de Ensinanzas Artísticas da Rexión.

  d) As persoas físicas ou xurídicas con domicilio fiscal en Castela-A Mancha que de forma habitual desenvolven algunha das actividades enumeradas no artigo 2 da Lei de Mecenado Cultural de Castela-A Mancha.

Límite máximo conxunto da dedución

A suma das bases das deducións establecidas nos apartados anteriores non poderá exceder do 10 por 100 da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte. O devandito importe é o resultado de sumar os recadros [0500] e [0510] da declaración.

Incompatibilidade

Estas deducións resultarán incompatibles co crédito fiscal a que se refire a Lei 9/2019, do 13 de decembro, de Mecenado Cultural de Castela-A Mancha, en tanto o referido crédito fiscal permaneza vixente.

O crédito fiscal regúlase no  Capítulo 2 do Título IV ("Medidas Tributarias"),  artigo 21 a 24, ambos os dous incluídos,  da mencionada Lei 9/2019, do 13 de decembro, de Mecenado Cultural de Castela-A Mancha.

O artigo 21 da Lei 9/2019 define o  crédito fiscal como "aquelas cantidades recoñecidas pola Administración rexional a favor das persoas contribuíntes que poidan ser utilizadas polos mesmos para satisfacer o pagamento dos impostos, prezos públicos e taxas, xestionados directamente pola Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha, así como do canon establecido na Lei 9/2001, do 21 de marzo pola que se crea o canon Eólico e o fondo para o Desenvolvemento Tecnolóxico das Enerxías Renovables e o uso racional da Enerxía en Castela-A Mancha ".

Corresponde á Consellaría competente en materia de facenda de Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha, recoñecer un crédito fiscal a favor das persoas doadores polo 25 por 100 dos convenios de colaboración empresarial ou dos importes monetarios doados ás persoas destinatarias e para as seguintes finalidades:

 1. As doazóns efectuadas á Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha e ás Entidades e Organismos que integran o Sector Público Rexional, sempre que se destinen ao financiamento de programas de gasto ou actuacións que teñan por obxecto a promoción de calquera actividade cultural.

 2. As doazóns efectuadas ás Universidades con implantación en Castela-A Mancha, aos Centros de Investigación e aos Centros Superiores de Ensinanzas Artísticas de Castela-A Mancha, cando se destinen ao financiamento de programas de gasto ou actuacións que teñan por obxecto actividades de investigación en materia de servizos e produtos de contido cultural.

 3. As doazóns efectuadas ás universidades públicas de Castela-A Mancha e aos centros públicos de ensinanzas artísticas superiores da rexión con destino ao financiamento de programas de gasto ou actuacións para o establecemento de bolsas para o acceso á educación superior en estudos relacionados cos servizos e produtos de contido cultural.