Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns con finalidade en investigación e desenvolvemento científico e innovación empresarial

Normativa: Art. 11  Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • O 15 por 100 das doazóns monetarias efectuadas durante o período impositivo a favor de calquera das seguintes entidades:

  1. A Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha e os organismos e entidades públicas dependentes da mesma cuxa finalidade sexa a investigación e o desenvolvemento científico e a innovación empresarial.

  2. As entidades sen fins lucrativos a que se refiren os artigos 2 e 3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, sempre que:

   • entre os seus fins principais encóntrense a investigación e o desenvolvemento científico e a innovación empresarial e

   • áchense inscritas nos rexistros correspondentes da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha.

 • A efectividade da achega efectuada deberá acreditarse mediante certificación da entidade donataria.

Límite máximo da dedución

O importe da dedución non poderá exceder o 10 por 100 da cota íntegra autonómica, recadro [0546] da declaración.