Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Polos gastos en intereses polo financiamento alleo da adquisición de primeira vivenda habitual por menores de 40 anos

Normativa: Art. 12 da Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía e límites máximos da dedución

 • O 100 por 100 das cantidades satisfeitas durante o período impositivo en concepto de intereses polo financiamento alleo concertado para a adquisición da primeira vivenda habitual.

  Con respecto ao concepto de vivenda habitual teñase en conta que o concepto de vivenda habitual fixado pola normativa estatal do IRPF vixente a 31 de decembro de 2012 coméntase en apartado “Condicións e requisitos de carácter xeral” do epígrafe “Dedución por investimento en vivenda habitual. Réxime transitorio" do Capítulo 16.

 • O importe da dedución non pode exceder dos límites que a continuación sinálanse, en función da cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración:

  a) Nas declaracións individuais

  Base impoñible xeral + Base impoñible do aforroLímite por contribuínte
  Ata 12.500 euros 150,00 euros
  Entre 12.500,01 e 27.000,00 euros 100,00 euros

  b) Nas declaracións conxuntas

  Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro Límite por contribuínte
  Ata 25.000 euros 150,00 euros
  Entre 25.000,01 e 36.000,00 euros 100,00 euros

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Só poderán beneficiarse da aplicación desta dedución os contribuíntes que, a data de devindicación, sexan menores de 40 anos.

 • A dedución corresponderá ao ascendente que satisfixese as cantidades en concepto de intereses polo financiamento alleo concertado para a adquisición da primeira vivenda habitual, sempre que o préstamo ou crédito sexa a interese variable.

 • Que a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  27.000 euros en tributación individual.

  - 36.000 euros en tributación conxunta.