Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou ampliación de capital nas sociedades mercantís

Normativa: Art. 12 sexies da Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias 

Contía e límite máximo da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital nas sociedades mercantís que revistan a forma de Sociedade Anónima ou Sociedade de responsabilidade limitada, Sociedade Anónima Laboral, Sociedade de responsabilidade limitada laboral e Sociedade Cooperativa .

 • O límite de dedución aplicable é de 4.000 euros anuais por contribuínte.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Para a aplicación da dedución deberán cumprirse os seguintes requisitos:

 • A participación adquirida polo contribuínte como consecuencia do investimento, computada canda a que posúan da mesma entidade o seu cónxuxe ou persoas unidas ao contribuínte por razón de parentesco ata o terceiro grao incluído, en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, non pode ser superior durante ningún día do ano natural ao 40 por 100 do total do capital social da entidade ou dos seus dereitos de voto.

 • Que a devandita participación se manteña no patrimonio do contribuínte un mínimo de tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

 • O contribuínte durante o devandito prazo mínimo de tres anos non debe exercer funcións executivas nin de enderezo na entidade.

 • Que a entidade de que se adquiran as accións ou participacións cumpra os seguintes requisitos:

  1. Que teña o seu domicilio social e fiscal na Comunidade de Castela-A Mancha .

  2. Que desenvolva unha actividade económica.

   Con esta finalidade, non se considerará que desenvolve unha actividade económica cando teña por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co que se establece no artigo 4.Oito.Dous.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  3. No caso en que o investimento efectuado corresponda á constitución da entidade, que a devandita entidade conte,  polo menos, cunha persoa contratada con contrato laboral a xornada completa ou con dúas persoas con contrato laboral a tempo parcial, sempre que o cómputo total de horas no suposto de contrato laboral a tempo parcial sexa igual ou superior ao establecido para unha persoa con contrato laboral a xornada completa. En calquera caso, os traballadores deberán estar dados de alta no Réxime correspondente da Seguridade Social e as condicións do contrato deberán manterse durante polo menos 24 meses.

  4. No caso de que o investimento realizásese mediante unha ampliación de capital da entidade, que a devandita entidade fose constituída dentro dos tres anos anteriores á ampliación de capital e que o cadro de persoal media da entidade durante os dous exercicios fiscais posteriores ao da ampliación increméntese respecto da cadro de persoal medio que tivese nos doce meses anteriores polo menos nunha persoa cos requisitos anteriores, e que o devandito incremento se manteña durante polo menos outros vinte e catro meses.

   Para o cálculo do cadro de persoal media total da entidade e do seu incremento tomaranse as persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral tendo en conta a xornada contratada en relación coa xornada completa.

 • As operacións que xeren o dereito á dedución deberán formalizarse en escritura pública, en que se deberá especificar a identidade dos investidores e o importe do investimento respectivo.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento dos requisitos anteriores comporta a integración das cantidades deducidas na cota íntegra autonómica do exercicio en que se produza o incumprimento, cos correspondentes xuros de mora.

Incompatibilidade

A presente dedución resultará incompatible, para os mesmos investimentos, coa dedución “Por investimento en entidades da economía social”.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o  apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisición de accións e participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou ampliación de capital nas sociedades mercantís" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá  facerse constar o NIF da entidade, indicando o importe total da dedución.