Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento en entidades da economía social

Normativa: Art. 12 septies da Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía e límite máximo da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio nas achegas realizadas coa finalidade de ser socio en entidades que formen parte da economía social.

 • O límite de dedución aplicable é de 4.000 euros anuais por contribuínte.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Para a aplicación da dedución deberán cumprirse os seguintes requisitos e condicións:

 • A participación acadada polo contribuínte como consecuencia da achega realizada, computada canda a que posúan da mesma entidade o seu cónxuxe ou persoas unidas ao contribuínte por razón de parentesco ata o terceiro grao incluído, en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, non pode ser superior ao 40 por 100 do total do capital social da entidade obxecto do investimento ou dos seus dereitos de voto.

 • Que a entidade en que debe materializarse o investimento cumpra os seguintes requisitos:

  1. Que forme parte da economía social, nos termos previstos na Lei 5/2011, do 29 de marzo, de Economía Social.

  2. Que teña o seu domicilio social e fiscal na Comunidade de Castela-A Mancha .

  3. Que conte, como mínimo, cunha persoa ocupada con contrato laboral e a xornada completa, e dada de alta no réxime xeral da Seguridade Social.

 • As operacións que xeren o dereito á dedución deberán formalizarse en escritura pública, en que se fará constar a identidade dos investidores e o importe do investimento respectivo.

 • Que as devanditas achegas se manteñan no patrimonio do contribuínte durante un mínimo de cinco anos contado desde a achega.

 • Os requisitos que ten que cumprir a entidade en que debe materializarse o investimento deberán cumprirse durante un período mínimo de cinco anos contado desde a achega.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento dos requisitos e condicións anteriores a excepción do relativo á formalización das operacións en escritura pública, comporta a perda do beneficio fiscal e, en tal caso, o contribuínte deberá incluír na declaración do IRPF correspondente ao exercicio en que se producise o incumprimento a parte do imposto que se deixase de pagar como consecuencia da dedución practicada, canda os xuros de mora reportados.

Incompatibilidade

A presente dedución resultará incompatible, para os mesmos investimentos, coa dedución "Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou ampliación de capital nas sociedades mercantís" anteriormente comentada.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimentos ou doazóns a entidades da Economía Social establecida en Aragón, Cantabria e Castela-A Mancha "do Anexo B.8 da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade e, se existe, da segunda entidade, indicando o importe do investimento con  dereito á dedución no recadro correspondente.