Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por residencia habitual en zonas rurais

Normativa: Art. 12 bis e disposición adicional segunda da Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Véxase tamén a disposición adicional sexta da Lei 2/2021, do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha

Contía da dedución

Debe diferenciarse entre:

A) Residencia habitual nun municipio incluído nunha zona de intenso despoboamento :

 • O 20 por 100 da cota íntegra autonómica, se o municipio ten unha poboación inferior a 2000 habitantes.

 • O 15 por 100 da cota íntegra autonómica, se o municipio ten unha poboación igual ou superior a 2000 e inferior a 5.000 habitantes.

B) Residencia habitual nun municipio incluído nunha zona de extremo despoboamento:

 • O 25 por 100 da cota íntegra autonómica, se o municipio ten unha poboación inferior a 2000 habitantes.

 • O 20 por 100 da cota íntegra autonómica, se o municipio ten unha poboación igual ou superior a 2000 e inferior a 5.000 habitantes.

C) Residencia habitual nun municipio incluído nunha zona en risco de despoboamento:

 • O  15 por 100 da cota íntegra autonómica, se o municipio ten unha poboación inferior a 2000 habitantes.

 • O  10 por 100 da cota íntegra autonómica, se o municipio ten unha poboación igual ou superior a 2000 e inferior a 5.000 habitantes.

D) Residencia habitual en municipios incluídos dunha das zonas rurais intermedias con predominio da actividade agrícola a que se refire a disposición adicional sexta da Lei 2/2021:

 • O  15 por 100 da cota íntegra autonómica, se se trata dun municipio dunha zona rural intermedia con predominio da actividade agrícola, con poboación inferior a 2000 habitantes, que perdesen poboación durante os cinco anos anteriores a 1 de xaneiro de 2021.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Os contribuíntes teñen que ter a súa residencia habitual nalgún dos municipios incluídos nas seguintes zonas:

  a) As zonas escasamente poboadas a que se refire o artigo 12 da Lei 2/2021, do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha

  Conforme ao artigo 12 da Lei 2/2021 clasificaranse como zonas escasamente poboadas, aquelas agrupacións de municipios ou núcleos de poboación integrada maioritariamente por municipios de pequeno tamaño, cunha densidade conxunta de poboación de menos de 12,5 habitantes por km2, altas taxas de avellentamento e perdas intensas de poboación, cun importante illamento xeográfico con respecto a municipios de máis de 30.000 habitantes, unha alta porcentaxe de solo de uso forestal, e unha elevada significación da actividade agraria.

  En consideración ao grao de despoboamento, establécense as seguintes categorías de zonas escasamente poboadas:

  1. Zonas de intenso despoboamento : Aquelas agrupacións de municipios con densidade superior a 8 habitantes por km2.

  2. Zonas de extremo despoboamento : Aquelas agrupacións de municipios con densidade de poboación menor de 8 habitantes por km2.

  Atención: para a aplicación desta dedución tomarase como poboación dos municipios a que, conforme ao seu respectivo padrón municipal, tivesen a 1 de xaneiro de cada ano.

  Aos efectos indicados no parágrafo anterior non se tomarán en consideración as variacións de poboación con respecto ao padrón municipal de 2021 que supoñan unha minoración ou inaplicación das deducións que conforme ao mesmo resultasen procedentes. En tales casos, as devanditas deducións poderán seguir aplicandose nas condicións e contías que resultasen procedentes conforme á poboación do expresado padrón municipal.

  Non obstante, nos casos excepcionais en que un do cónxuxes resida nunha zona que orixine dereito á dedución e o outro non ou en que o cónxuxes residan en municipios incluídos en zonas rurais diferentes, o importe da dedución en tributación conxunta será a suma das deducións que correspondan a cada un dos contribuíntes integrados nesa declaración.

  Relación de Zonas escasamente poboadas

  Véxase o Decreto 108/2021, do 19 de outubro, polo que se determinan as zonas rurais de Castela-A Mancha , conforme á tipoloxía establecida no artigo 11 da Lei 2/2021 do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha (DOCM  25-10-2021).

  b) As zonas en risco de despoboamento  a que se refire o artigo 13  da Lei 2/2021, do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha

  Conforme ao artigo 13  da Lei 2/2021 clasificaranse como zonas en risco de despoboamento aquelas agrupacións de municipios ou núcleos de poboación con densidade de poboación menor de 20 habitantes por km2, pero maior de 12,5 habitantes por km2, altas taxas de avellentamento e unha evolución negativa da súa poboación, cunha accesibilidade media ou baixa con respecto a municipios de máis de 30.000 habitantes, con elevada significación do emprego agrario, con máis do 75 %da súa poboación residindo en municipios menores de 2000 habitantes, con usos do solo tanto agrícolas coma forestais.

  Relación de Zonas  en risco de despoboamento

  Pode consultar se o seu municipio está incluído nunha das zonas indicadas na  seguinte  ligazón: Municipios

  c) As zonas rurais intermedias con predominio da actividade agrícola, con poboación inferior a 2000 habitantes, que perdesen poboación durante os cinco anos anteriores a 1 de xaneiro de 2021.

  O artigo 14 da Lei 2/2021, do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha  define como zonas rurais intermedias "aquelas agrupacións de municipios ou núcleos de poboación, cunha densidade de poboación superior a 20 habitantes por km2 e inferior a 50 habitantes por km2, fóra do ámbito directo de influencia das áreas urbanas e unha accesibilidade media aos mesmos, cunha densidade de poboación arredor da media rexional, poboación estable ou en ascenso e con máis do 75 %da súa poboación residindo en municipios de máis de 2000 habitantes.

  Distínguense as seguintes categorías de zonas intermedias, en consideración á actividade económica:

  1. Con predominio da actividade agrícola.

  2. Con actividade económica diversificada.

  Destas zonas rurais intermedias soas poderán beneficiarse da dedución, de acordo co que se establece na disposición adicional sexta da Lei 2/2021, os municipios con predominio da actividade agrícola, con poboación inferior a 2000 habitantes, que perdesen poboación durante os cinco anos anteriores a 1 de xaneiro de 2021, de acordo co que se establece na disposición adicional sexta na Lei 2/2021, do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha.

  Relación de Zonas  rurais intermedias con predominio da actividade agrícola, con poboación inferior a 2000 habitantes

  Véxase  o Acordo de 07/02/2023, do Consello de Goberno, polo que se determinan os municipios aos que é de aplicación a disposición adicional sexta da Lei 2/2021,  do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha (DOCM de 10-02-2023)

  Que o contribuínte cumpra o requisito de “estancia efectiva” a que se refire o artigo 5 da Lei 2/2021, do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha.

  De acordo co artigo 5 da Lei 2/2021 considérase como “estancia efectiva nun municipio de Castela-A Mancha, aquela que poida acreditarse coa certificación dos respectivos padróns municipais e que coincida cos seguintes indicadores de permanencia no municipio:

  – Certificación de tarxeta sanitaria, adscrita ao centro de saúde asignada na zona básica de saúde de pertenza do municipio onde se encontra empadroada.

  – Certificación, se é o caso, de que as persoas menores de idade, en idade de escolarización obrigatoria, contan cunha matrícula nalgún dos centros educativos da localidade de referencia, para o municipio onde se encontren empadroadas.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento de calquera dos requisitos indicados comporta a perda do beneficio fiscal, e o contribuínte deberá integrar as cantidades deducidas na cota íntegra autonómica do exercicio en que se produza o incumprimento, máis os xuros de mora reportados.