Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por traslado de vivenda habitual

Normativa: Art. 12 quater e disposición adicional segunda da Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía e límites da dedución

 • 500 euros polos gastos ocasionados ao trasladar a residencia habitual

  Este importe aplicarase no período impositivo en que se produza o cambio de residencia e no seguinte.

  Importante: os contribuíntes que trasladaron a súa residencia en 2021  a zonas escasamente poboadas de Castela-A Mancha por motivos laborais poden aplicar esta dedución en 2022, por ser o período impositivo seguinte a aquel en que se produciu o cambio de residencia, desde que se cumpran os restantes requisitos e condicións esixidas para a súa aplicación, incluídos os límites de base liquidables (22.946 euros en tributación individual ou 31.485 euros en tributación conxunta) sinalados no apartado “Requisitos para a aplicación da dedución ”.

 • Límite : o importe da dedución non poderá exceder da parte autonómica da cota íntegra procedente dos rendementos do traballo e das actividades económicas do exercicio en que resulte aplicable a dedución.

  No caso de que ambos os dous cónxuxes xeren dereito á dedución, en tributación conxunta, o límite máximo da dedución é único para a declaración no seu conxunto polo que a súa determinación se fará tomando en consideración o conxunto dos rendementos do traballo e de actividades económicas obtidos por ambos os dous cónxuxes e aplicarase ao importe total da dedución que de acordo co que expomos no punto seguinte será 500 euros por cada contribuínte (polo tanto,  1.000 euros en tributación conxunta)

 • No suposto de tributación conxunta, a dedución de 500 euros aplicarase, en cada un dos períodos impositivos en que sexa aplicable a dedución, por cada un dos contribuíntes que traslade a súa residencia nos termos anteriormente comentados, co límite da parte autonómica da cota íntegra procedente de rendementos do traballo e de actividades económicas que corresponda aos contribuíntes que xeren dereito á aplicación da dedución.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • O traslado da residencia habitual debe producirse por motivos laborais.

  Sempre que o traslado se produza por motivos laborais, a dedución será aplicable tanto aos traballadores por conta allea como aos empresarios ou profesionais autónomos

 • O traslado da residencia habitual debe realizarse a un municipio de Castela-A Mancha dos incluídos nas zonas escasamente poboadas a que se refire o artigo 12 da Lei 2/202 1, do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha,

  Conforme ao artigo 12 da Lei 2/2021 clasificaranse como zonas escasamente poboadas, aquelas agrupacións de municipios ou núcleos de poboación integrada maioritariamente por municipios de pequeno tamaño, cunha densidade conxunta de poboación de menos de 12,5 habitantes por km2, altas taxas de avellentamento e perdas intensas de poboación, cun importante illamento xeográfico con respecto a municipios de máis de 30.000 habitantes, unha alta porcentaxe de solo de uso forestal, e unha elevada significación da actividade agraria.

  En consideración ao grao de despoboamento, establécense as seguintes categorías de zonas escasamente poboadas:

  1. Zonas de intenso despoboamento : Aquelas agrupacións de municipios con densidade superior a 8 habitantes por km2.

  2. Zonas de extremo despoboamento : Aquelas agrupacións de municipios con densidade de poboación menor de 8 habitantes por km2.

  Atención: para a aplicación desta dedución tomarase como poboación dos municipios a que, conforme ao seu respectivo padrón municipal, tivesen a 1 de xaneiro de cada ano.

  Aos efectos indicados no parágrafo anterior non se tomarán en consideración as variacións de poboación con respecto ao padrón municipal de 2021 que supoñan unha minoración ou inaplicación das deducións que conforme ao mesmo resultasen procedentes. En tales casos, as devanditas deducións poderán seguir aplicandose nas condicións e contías que resultasen procedentes conforme á poboación do expresado padrón municipal.

  Relación de Zonas escasamente poboadas

  Véxase o Decreto 108/2021, do 19 de outubro, polo que se determinan as zonas rurais de Castela-A Mancha , conforme á tipoloxía establecida no artigo 11 da Lei 2/2021 do 7 de maio, de Medidas Económicas, Sociais e Tributarias fronte á Despoboamento e para o Desenvolvemento do Medio Rural en Castela-A Mancha (BOCL 25-10-2021)

 • A base liquidable do período impositivo en que se comezasen a aplicar as deducións aludidas no punto anterior, deberá ser inferior a:

  • - 22.946 euros en tributación individual ou

  • - 31.485 euros en tributación conxunta.

 • Para consolidar o dereito á dedución, é preciso que o contribuínte permaneza na nova residencia habitual durante o ano en que se produce o traslado e os tres seguintes.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento de calquera dos requisitos anteriores dará lugar á devolución das cantidades deducidas da cota íntegra autonómica do exercicio en que se produza o incumprimento, cos correspondentes xuros de mora.

Se excepciona da perda do dereito á dedución practicada os supostos en que o incumprimento sexa debido ao falecemento do contribuínte.