Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual en zonas rurais

Normativa: Art. 11 bis Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril

Contía e límite máximo da dedución

O 10 por 100 das cantidades satisfeitas durante o período impositivo pola adquisición ou rehabilitación da vivenda que constitúa ou vaia a constituír a residencia habitual da contribuínte minorada no importe das subvencións recibidas da Xunta de Extremadura en concepto de subvencións pola adquisición ou rehabilitación da vivenda.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que a vivenda estea situada nalgún dos municipios e entidades locais menores de Extremadura en que a poboación de dereito a 31 de decembro sexa inferior a 3.000 habitantes.

  Pode consultar os  municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes na seguinte ligazón: "Municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes".

 • Que a adquisición ou rehabilitación da vivenda producísese a partir do día 1 de xaneiro de 2022.

Base da dedución

 • A base da dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas a partir do 1 de xaneiro de 2022 para a adquisición ou rehabilitación da vivenda, incluídos os gastos orixinados que corresen a cargo do adquirente, e minorada no importe das subvencións recibidas da Xunta de Extremadura en concepto de subvencións pola adquisición ou rehabilitación da vivenda.

 • Cando a adquisición ou rehabilitación da vivenda realícense con financiamento alleo formarán parte da base de dedución a amortización, os intereses, o custo dos instrumentos de cobertura do risco de tipo de xuro variable dos préstamos hipotecarios regulados no artigo décimo noveno da Lei 36/2003, do 11 de novembro, de Medidas de Reforma Económica, e demais gastos derivados da mesma. En caso de aplicación dos citados instrumentos de cobertura, os intereses satisfeitos polo contribuínte minoraranse nas cantidades obtidas pola aplicación do citado instrumento.

Base máxima da dedución

 1. Base máxima total por todos os exercicios en que se aplique a dedución:

  Será a menor das seguintes cantidades:

  • 180.000 euros, ou

  • O importe de adquisición ou rehabilitación da vivenda que dá orixe á dedución, minorado polos importes recibidos da Xunta de Extremadura en concepto de subvencións pola adquisición ou rehabilitación da vivenda.

  Precisión: o importe de base máxima total aplícase por vivenda, non por contribuínte, polo que en caso de vivendas adquiridas por varios contribuíntes a contía de 180.000 euros, establecida para determinar a base máxima da dedución, ratearase en proporción á porcentaxe de titularidade que teñan na referida vivenda.

 2. Base máxima en cada exercicio:

  A base máxima a aplicar en cada exercicio será de 9.040 euros, tanto en tributación individual coma en tributación conxunta.

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • Cando se adquira unha vivenda habitual gozando xa desta mesma##1## dedución,##2## a base máxima total da dedución minorarase nas cantidades investidas na adquisición das vivendas anteriores, en tanto fosen obxecto de dedución.

 • Cando con ocasión do alleamento dunha vivenda habitual pola que se practicase esta dedución xérese unha ganancia patrimonial exenta por reinvestimento, a base de dedución pola adquisición ou rehabilitación da nova vivenda minorarase no importe da ganancia patrimonial á que se aplique a exención por reinvestimento. Neste caso, non se poderá practicar dedución pola adquisición da nova mentres as cantidades investidas na mesma non superen tanto o prezo da anterior, na medida en que fose obxecto de dedución, como a ganancia patrimonial exenta por reinvestimento.

 • Nos supostos de nulidade matrimonial, divorcio ou separación xudicial, o contribuínte poderá seguir practicando esta dedución, nos termos previstos na normativa estatal do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, polas cantidades satisfeitas no período impositivo para a adquisición de que foi durante a vixencia do matrimonio a súa vivenda habitual, sempre que continúe tendo esta condición para os fillos comúns e o proxenitor en cuxa compañía queden.

Conceptos a ter en conta para a aplicación da dedución

 • Vivenda habitual

  Con carácter xeral considérase vivenda habitual do contribuínte a edificación que constitúa a súa residencia durante un prazo continuado de, polo menos, tres anos. Non obstante, entenderase que a vivenda tivo o carácter de habitual cando, a pesar de non transcorrer o devandito prazo, prodúzase o falecemento do contribuínte ou concorran outras circunstancias que necesariamente esixan o cambio de domicilio, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención do primeiro emprego, ou cambio de emprego, ou outras análogas xustificadas. Para que a vivenda constitúa a residencia habitual do contribuínte deberá ser habitada de maneira efectiva e con carácter permanente por este, nun prazo de doce meses, contados a partir da data de adquisición ou terminación das obras. Non obstante, entenderase que a vivenda non perde o carácter de habitual cando se produza o falecemento do contribuínte ou concorran outras circunstancias que necesariamente impidan a ocupación da vivenda, nos termos previstos no parágrafo anterior. Cando sexan de aplicación as excepcións previstas nos dous parágrafos anteriores, a dedución por adquisición de vivenda practicarase ata o momento en que se dean as circunstancias que necesariamente esixan o cambio de vivenda ou impidan a ocupación da mesma.

 • Adquisición de vivenda habitual

  Entenderase por adquisición de vivenda habitual, a adquisición en sentido xurídico do dereito de propiedade ou pleno dominio da mesma, aínda que este sexa compartido, sendo indiferente o negocio xurídico que a orixine.

 • Construción e ampliación

  Se asimilan á adquisición de vivenda a construción ou ampliación da mesma, nos seguintes termos:

  1. Ampliación de vivenda: Cando se produza o aumento da súa superficie habitable, mediante cerramento de parte descuberta ou por calquera outro medio, de forma permanente e durante todas as épocas do ano.

   Para os efectos de determinar se o contribuínte ten dereito a aplicar a dedución por ampliación da vivenda habitual, entenderase producida a adquisición no momento en que se obteña o certificado de fin de obra.

  2. Construción: Cando o contribuínte satisfaga directamente os gastos derivados da execución das obras, ou entregue cantidades a conta ao promotor daquelas , sempre que finalicen nun prazo non superior a catro anos desde o inicio do investimento.

   Para os efectos de determinar se o contribuínte ten dereito a aplicar a dedución, nos casos de construción, entenderase producida a adquisición da vivenda habitual co outorgamento da escritura pública de obra nova terminada.

 • Obras de rehabilitación da vivenda habitual

  Consideraranse obras de rehabilitación da vivenda habitual aquelas que teñan por obxecto principal a reconstrución da vivenda mediante a consolidación e o tratamento das estruturas, fachadas ou cubertas e outras análogas sempre que o custo global das operacións de rehabilitación exceda do 25 por cento do prezo de adquisición se se efectuase esta durante os dous anos inmediatamente anteriores ao inicio das obras de rehabilitación ou, noutro caso, do valor de mercado que tivese a vivenda no momento do devandito inicio. Con esta finalidade, descontarase do prezo de adquisición ou do valor de mercado da vivenda a parte proporcional correspondente ao chan.

Comprobación da situación patrimonial: base efectiva de investimento deducible

 A aplicación desta dedución requirirá que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período da imposición exceda do valor que guindase a súa comprobación ao comezo do mesmo polo menos na contía dos investimentos realizados, sen computar os intereses e demais gastos de financiamento.

 Con esta finalidade, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentado durante o período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final do mesmo sigan formando parte do patrimonio do contribuínte. 

Véxase no capítulo 16 a comprobación da situación patrimonial.

Incompatibilidade

Esta dedución non poderá simultanearse, para un mesmo contribuínte, coas deducións "Por adquisición de vivenda para mozos e para vítimas do terrorismo con residencia na Comunidade Autónoma de Extremadura" e "Por intereses de financiamento alleo para o investimento en vivenda habitual para mozos".