Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por coidado de fillos menores de ata 14 anos inclusive

Normativa: Art. 6 e 12 bis  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril

Contía e límite máximo da dedución

 • O 10 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo por coidado de fillos menores de ata 14 anos cando se dean as seguintes circunstancias:

  1ª. Que  o contribuínte teña que deixar aos seus fillos menores de ata 14 anos inclusive ao coidado doutras persoas ou entidades  por  motivos de traballo, sexa por conta propia ou allea.

  2ª. Que  o coidado dos menores de ata 14 anos realícese :

  1. Por unha persoa empregada do fogar ou

  2. En gardarías, centros de lecer, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas ou similares, autorizados pola administración autonómica ou local competente.

 • O límite máximo desta dedución é de 400 euros anuais por unidade familiar.

  Para os efectos da aplicación da dedución a unidade familiar non é a definida no artigo 82 da Lei de IRPF senón a unidade de convivencia (matrimonios, parellas de feito, inscritas ou non) tendose que ter en conta os criterios de rateo que se indican no apartado de requisitos seguinte.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que na data de devindicación do imposto os fillos teñan 14 ou menos anos de idade.
 • Que ambos os dous pais realicen unha actividade por conta propia ou allea pola que estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade.

  Precisións:

  - Cómpre que a actividade exercida sexa remunerada.

  - A dedución poderá practicarse polas cantidades satisfeitas cando ambos os dous pais realicen actividades por conta propia ou allea simultaneamente, xa sexa durante todo ou parte do ano.

  - No caso de actividades por conta propia admítese que o exercicio da actividade económica realícese a través dunha entidade en réxime de atribución de rendas.

 • Que, no caso de que a dedución sexa aplicable por gastos dunha persoa empregada do fogar, esta estea dada de alta no réxime correspondente da Seguridade Social.

 • Que no caso de que a dedución sexa aplicable por gastos en gardarías, centros de lecer, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas ou similares, dispóñase da correspondente factura.

  O importe total das cantidades satisfeitas atribuirase na súa totalidade ao proxenitor que figure como titular da factura, agás no caso  de matrimonio en réxime de gananciais en que o importe satisfeito se distribuirá entre o cónxuxes por partes iguais, con independencia de cal deles figure como titular da factura.

 • Que se teña dereito a aplicar o mínimo por descendente  regulado no artigo 58 da Lei do IRPF por cada un dos fillos polos que se vaia a aplicar a dedución autonómica.

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro (recadros [0435] e [0460] da declaración) non sexa superior ás seguintes cantidades:

  • 28.000 euros en tributación individual.

  • 45.000 euros en tributación conxunta.

   Atención: cando o contribuínte resida habitualmente  nun municipio ou entidade local menor de Extremadura con poboación inferior a 3.000 habitantes e pertenza a unha familia numerosa, non se observará este requisito.

   Con esta finalidade as condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías determinaranse de acordo co que se establece na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas (BOE do 19 de novembro).

 • Cando máis dun contribuínte teña dereito á aplicación desa dedución con respecto aos mesmos descendentes, o seu importe será rateado entre eles.

  O rateo da dedución con respecto a un mesmo descendente só procederá cando ambos os dous pais satisfagan os gastos e teñan dereito a ela por cumprir todos os requisitos esixidos.

  Por outra banda,  para os efectos da aplicación da dedución, enténdese por  unidade familiar  a unidade de convivencia. Por iso en caso de matrimonios, parellas de feito, inscritas ou non, o límite de 400 euros aplícase á suma da dedución aplicable por todos os membros da familia, rateandose o seu importe en función das cantidades satisfeitas por cada un dos proxenitores.

  Cando faleza un dos pais ao longo do ano (ao convivir coa familia ata agora do falecemento) procederase tamén ao rateo. Así mesmo, no caso de pais separados ou divorciados que teñan a garda e custodia compartida dos fillos, se ambos os dous pais satisfan o gasto, o límite máximo é igualmente prorrateable.

Exemplo

Matrimonio formado por don A.R.T e dona B.S.S cun fillo só de Don A.R.T, polo que ten dereito ao 100 por 100 do mínimo por descendentes, e outro común.

O cónxuxe Don A.R.T satisfixo 1.600 euros de gastos polo seu fillo. Polo fillo común satisfixéronse 3.600 euros entre ambos os dous cónxuxes.

Deséxase saber cal sería o importe da dedución aplicable por cada un do cónxuxes.

Solución

Nota previa: Trátase dunha única unidade familiar, en que don A.R.T ten dereito ao 100  por 100  do mínimo por descendentes polo seu fillo, e respecto do común, don A.R.T e dona B.S.S teñen dereito á metade.

Don A.R.T (160 + 180) = 340 euros

 • Polo fillo propio: 10% s/1.600  = 160

 • Polo fillo común: 10% s/(3.600 ÷ 2) = 180

Dona B.S.S: Polo fillo común: 10% s/(3.600 ÷ 2) = 180

Total (160 + 180 + 180) = 520

Límite máximo: 400

Rateo

 • Dedución de don A.R.T: (400 x 340) ÷ 520 = 261,54 

 • Dedución de dona B.S.S: (400 x  180) ÷ 520 = 138,46

Total dedución aplicada (261,54 + 138,46) = 400