Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por intereses de financiamento alleo para o investimento en vivenda habitual para mozos

Normativa: Art. 11 quater Texto  Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril

Contía e base máxima da dedución

O  25 por 100  dos intereses satisfeitos durante o período impositivo por préstamos hipotecarios obtidos para financiar a adquisición da súa vivenda habitual,  cunha base de dedución máxima de 1.000 euros anuais.

Con esta finalidade, teñase en conta que o  concepto de adquisición será o fixado pola normativa estatal vixente a 31 de decembro de 2012 para a dedución por investimento en vivenda habitual.

Requisitos específicos para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte teña a súa residencia habitual na Comunidade Autónoma de Extremadura.

 • Que á data de devindicación do imposto o contribuínte teña menos de 36 anos.

 • Que se trate da súa primeira vivenda.

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

  • 28.000 euros en tributación individual, e

  • 45.000 euros en tributación conxunta.

 • Esíxese o requisito da comprobación da situación patrimonial do contribuínte conforme á normativa estatal vixente a 31 de decembro de 2012.

  Véxase no capítulo 16 a comprobación da situación patrimonial.

Incompatibilidade

Esta dedución resultará incompatible, para un mesmo contribuínte, coa dedución  "Por  adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual en zonas rurais".

Atención: esta dedución non é  incompatible coa dedución "Por adquisición de vivenda para mozos e para vítimas do terrorismo con residencia na Comunidade Autónoma de Extremadura" sen que, como consecuencia diso , a cota líquida fágase negativa.