Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por acollemento de menores

Normativa: Art. 5. Catro  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Contías da dedución

 • 300 euros por cada menor en réxime de acollemento familiar simple, permanente, provisional ou preadoptivo, administrativo ou xudicial, sempre que o contribuínte conviva co menor por tempo igual ou superior a 183 días durante o período impositivo.

  Precisión : teñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29 de xullo) modificou, con efectos desde 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código Civil regulando  as seguintes modalidades de acollemento familiar: de urxencia, temporal e permanente. Así mesmo, a citada lei engadiu un novo artigo 176 bis regulando a delegación de garda para a convivencia preadoptiva.

  Por outra banda,  a disposición adicional segunda da devandita Lei 26/2015, establece que "Todas as referencias que nas leis e demais disposicións realizásense ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil. As que se realizasen ao acollemento simple deberán entenderse feitas ao acollemento familiar temporal previsto no artigo 173 bis do Código Civil; e cando o fosen ás Entidades colaboradoras de adopción internacional entenderanse feitas aos organismos acreditados para a adopción internacional".

  Por todo iso, a dedución enténdese aplicable a calquera das modalidades de acollemento familiar das contempladas no artigo 173 bis do Código Civil e a delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil.

 • 150 euros por cada menor en réxime de acollemento, nos termos anteriormente comentados, se o tempo de convivencia durante o período impositivo fóra inferior a 183 días e superior a 90 días.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Non dará lugar a esta dedución o suposto de acollemento familiar preadoptivo, cando a adopción do menor prodúzase durante o período impositivo.

  Teñase en conta que o acollemento familiar preadoptivo é actualmente a delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil.

 • O acollemento deberá estar formalizado polo órgano competente en materia de menores da Xunta de Galicia .

 • No caso de acollemento de menores por matrimonios, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles , se optan pola declaración individual.

 • Se o acollemento se realiza por parellas de feito, de acordo coa disposición adicional terceira da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un dos seus membros.