Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición e rehabilitación de vivendas nos proxectos de aldeas modelo

Normativa: Art. 5. Vinte Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio para a adquisición ou rehabilitación de vivendas.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • A dedución soa pódese aplicar polas cantidades satisfeitas no exercicio:

  1. No caso de adquisición de vivenda, por vivendas adquiridas a partir o 1 de xaneiro de 2021.

  2. No caso de rehabilitación de vivenda, por obras de rehabilitación iniciada a partir do 1 de xaneiro de 2021.

 • Que as vivendas se situen en terreos que se integren en proxectos de aldeas modelo, de conformidade co previsto na Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

 • Que as vivendas estean destinadas a residencia dos contribuíntes que as adquiran ou rehabiliten, xa sexa con carácter habitual ou esporádico.

 • Aos efectos da dedución, teñen a consideración de obras de rehabilitación aquelas que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que dispoñan dos permisos e autorizacións administrativas correspondentes.

  2. Que teñan por obxecto principal a reconstrución da vivenda mediante a consolidación e o tratamento das estruturas, fachadas ou cubertas e outras obras análogas, sempre que o custo global das operacións de rehabilitación exceda do 25 %do prezo de adquisición, se se efectuou esta durante os dous anos inmediatamente anteriores ao inicio das obras de rehabilitación, ou, noutro caso, do valor de mercado que teña o inmoble no momento do devandito inicio. Con esta finalidade, descontarase do prezo de adquisición ou do valor de mercado do inmoble a parte proporcional correspondente ao chan. Cando non se coñeza o valor do solo, este calcularase rateando o custo de adquisición satisfeito ou o valor de mercado entre os valores catastrais do solo e da construción de cada ano.

  Atención: en todo aquilo que non veña expresamente establecido, para determinar o concepto de obras de rehabilitación, será de aplicación o previsto na normativa reguladora do Imposto sobre o Valor Engadido (artigo 3.Seis Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo).

Base da dedución e base máxima da dedución:

 • Base da dedución

  A base da dedución estará constituída polas cantidades satisfeitas para a adquisición ou rehabilitación da vivenda, incluídos os gastos orixinados que corresen a cargo do adquirente, e, no caso de financiamento alleo, a amortización, os intereses, o custo dos instrumentos de cobertura do risco de tipo de xuro variable dos préstamos hipotecarios regulados no artigo décimo noveno da Lei 36/2003, do 11 de novembro, de medidas de reforma económica, e demais gastos dela derivados. En caso de aplicación dos citados instrumentos de cobertura, os intereses satisfeitos polo contribuínte minoraranse nas cantidades obtidas pola aplicación do citado instrumento.

 • Base máxima da dedución

  Para o caso de construcións destinadas a constituír a vivenda habitual dos contribuíntes, a base desta dedución non poderá exceder de 9.000 euros anuais, tanto en tributación individual como en conxunta.

  Noutro caso , a base da dedución non poderá exceder de 4.500 euros anuais, tanto en tributación individual como en conxunta.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coas deducións “Por investimento en instalacións de climatización e / ou auga quente sanitaria que empreguen enerxías renovables na vivenda habitual e destinada exclusivamente ao autoconsumo ”e “por obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou en vivendas unifamiliares” recollidas nos números trece e dezaoito do artigo 5 do Decreto Lexislativo 1/2011.