Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Polas axudas e subvencións recibidas polos deportistas de alto nivel de Galicia

Normativa: Art. 5. Dezanove Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Contía da dedución

O importe da dedución será o resultado de aplicar os tipos medios de gravame ao importe da subvención ou axuda pública na base liquidable.

Para iso o contribuínte debe integrar na súa base impoñible xeral, recadro [0435],  o importe correspondente á subvención ou axuda pública obtida da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou dos restantes entidades do sector público autonómico.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que se trate dunha subvención ou calquera outra axuda pública obtida da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou dos restantes entidades do sector público autonómico para o desenvolvemento da actividade deportiva.

  • Que a actividade deportiva pola que se obtén a subvención ou axuda pública non xere rendementos de actividades económicas.

  • O contribuínte ten que ter recoñecida a condición de deportista de alto nivel segundo resolución do órgano superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma con competencias en materia de deporte.