Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns con finalidade en investigación e desenvolvemento científico e innovación tecnolóxica

Normativa: Art. 5. Doce  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Contía, límite e requisito para a aplicación da dedución

  • O 25 por 100  dos donativos monetarios realizados a favor dos seguintes centros ou entidades:

    1. Centros de investigación adscritos a universidades galegas e de promovídosos ou parti­cipados pola Comunidade Autónoma de Galicia que teñan por obxecto o fomento da investigación científica e o desenvolvemento e a innovación tecnolóxica.

    2. Entidades sen ánimo de lucro acollidas á Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, a con­dición de que estas últimas teñan a consideración de organismo de investigación e difusión de coñecementos de acordo co previsto no artigo 2.83 do Regulamento (UE ) n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.

  • Límite máximo: o importe da dedución non poderá superar o 10 por 100 da cota íntegra autonómica do IRPF.

  • A dedución queda condicionada á xustificación documental axeitado e suficiente dos orzamentos de feito e dos requisitos que determinan a súa aplicabilidade.