Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por familia numerosa

Normativa: Art. 5. Tres  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Contías da dedución

 • En xeral

  • 250 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría xeral.

  • 400 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría especial.

 • Cónxuxes ou descendentes con discapacidade

  Cando algún do cónxuxes ou descendentes aos que sexa de aplicación o mínimo persoal e familiar do imposto teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, a dedución será:

  • 500 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría xeral.

  • 800 euros, cando se trate de familia numerosa de categoría especial.

Requisitos e outras condicións

 • O concepto de familia numerosa e a súa clasificación por categorías contéñense na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE do 19 de novembro).

  O contribuínte debe posuír o título de familia numerosa na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

 • A dedución practicarase polo contribuínte con quen convivan os restantes membros da familia numerosa.

 • Cando os fillos convivan con máis dun contribuínte, o importe das deducións ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .