Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista

Normativa: Art. 5. Once  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Contía e límite máximo da dedución

  • O 15 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de ac­ciones como consecuencia de acordos de ampliación de capital subscrita por medio do seg­mento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista, aprobado por acordo do Consello de ministros do 30 de decembro de 2005.

  • O límite máximo da dedución é de 4.000 euros.

A dedución total así calculada ratearase por partes iguais no exercicio en que se realice o investimento e nos tres exercicios seguintes.

Requisitos para a aplicación da dedución

  1. A participación conseguida polo contribuínte na sociedade obxecto do investimento non pode ser superior ao 10 por 100 da súa capital social.

  2. As accións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período de tres anos, como mínimo.

  3. A sociedade obxecto do investimento debe ter o domicilio social e fiscal en Galicia, e non debe ter como actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co disposto polo artigo 4.8. Dous. a) da Lei  19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

    Os requisitos indicados nas letras a e c anteriores deberán cumprirse durante todo o prazo de mantemento indicado na letra b, contado desde a data de adquisición da partici­pación .

  4. As operacións en que sexa aplicable a dedución deben formalizarse en escritura pública, en que se debe especificar a identidade dos investidores e o importe do investimento respectivo.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento dos requisitos anteriores comporta a perda do beneficio fiscal.

Incompatibilidade

A dedución contida no presente apartado resultará incompatible, para as mesmas in­versiones, coas deducións "Por investimento na adquisición de accións ou participacio­nes sociais en entidades novas ou de recente creación" prevista no  artigo 5. Nove do Decreto Lexislativo 1/2011, "Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación e o seu financiamento" previsto no  artigo 5.Dez do citado Decreto Lexislativo, e "Por investimento  en empresas que desenvolvan actividades agrarias" prevista no artigo 5.Quince do Decreto Lexislativo 1/2011.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica de Aragón, Galicia, Madrid ou Murcia por investimentos en entidades que cotizan no Mercado Alternativo Bolsista" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o  NIF da entidade de nova ou recente crea­ción e, se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en entidades que cotizan no Mercado Alternativo Bolsista no recadro correspondente.