Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación

Normativa: Artigo 5. Nove  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

1. En xeral

Contía e límite máximo da dedución

 • O 30 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital nas Sociedades Anónimas, Limitadas, Sociedades Laborais e Cooperativas.

 • O límite máximo da dedución é de 6.000 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • A participación do contribuínte, computada canda as do cónxuxe ou persoas uni­das por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior ao 40 por 100 nin inferior ao 1 por 100 do capital social da sociedade obxecto do investimento ou dos seus dereitos de voto en ningún momento e durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

  O límite máximo de participación no capital social non se aplicará no caso de sociedades laborais ou cooperativas compostas unicamente por dúas persoas socias, mentres se manteña esta circunstancia.

 • A entidade en que hai que materializar o investimento debe cumprir os seguintes re­quisitos:

  1. Debe ter o seu domicilio social e fiscal en Galicia e mantero durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

  2. Debe desempeñar unha actividade económica durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación. Para tal fin, non debe ter por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co que se dispón no artigo 4.8. Dous. a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  3. Debe contar, como mínimo, cunha persoa ocupada con contrato laboral e a jor­nada completa##1##, dada de alta no réxime xeral da Seguridade Social e con residencia habitual en Galicia, durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

  4. No caso de que o investimento realizásese mediante unha ampliación de capital, a sociedade mercantil debeu ser constituída nos tres anos anteriores á data desta am­pliación , sempre que, ademais, durante os vinte e catro meses seguintes á data do inicio do período impositivo do Imposto sobre Sociedades en que se realizase a ampliación do  seu  cadro de persoal media ##3##con residencia habitual en Galicia incrementásese, polo menos  , nunha persoa  con respecto ao cadro de persoal media con residencia habitual en Galicia nos doce meses anteriores##7##, e que o devandito incremento se manteña durante un período adicio­nal doutros vinte e catro meses.

   Para o cálculo do cadro de persoal media total da empresa e do seu incremento tomaranse as persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación coa  xornada  completa.

 • As operacións en que sexa aplicable a dedución deben formalizarse en escritura pública, en que se debe especificar a identidade dos investidores e o importe do investimento respectivo.

 • As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de tres anos, seguintes á constitución ou ampliación.

2. Incremento adicional da dedución por determinadas circunstancias

 • A dedución poderá incrementarse nun 15 por 100 adicional cando, ademais de cum­plir os requisitos establecidos para a dedución en xeral, déase unha das seguintes cir­cunstancias:

  1. Trátese de sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborais e cooperativas que acrediten ser pequenas e medianas empresas innovadoras, de acordo co que se dispón na Orde ECC/1087/2015, do 5 de xuño, pola que se regula a obtención do selo de pequena e mediana empresa innovadora e créase e regula o funcionamento do Rexistro da Pequena e Mediana Empresa Innovadora.

  2. Trátese de sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborais e cooperativas que acrediten ser sociedades promotoras dun proxecto empresarial que accedese á obtención de cualificación como iniciativa de emprego de base tecnolóxica, de con­formidad co que se dispón no Decreto 56/2007, do 15 de marzo, polo que se establece un programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), mediante a inscrición da iniciativa no Rexistro administrativo de Iniciativas Empresariais de Base Tecnolóxica.

  3. Trátese de sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborais e cooperativas partici­padas por universidades ou organismos de investigación.

 • O límite máximo da dedución nestes casos é de 9.000 euros.

Atención : o porcentaxe de dedución aplicable para os investimentos en que se dean estas circunstancias será do 45 por 100 (30 por 100 + 15 por 100) e o límite de 9.000 euros aplicables para o cálculo da dedución, nestes casos, é independente do límite xeral de 6.000 euros.

Incompatibilidade

A dedución contida no presente apartado resultará incompatible, para as mesmas inver­siones, coas deducións "Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación e o seu financiamento" previsto no artigo 5. Dez do Decreto Lexislativo 1/2011, "Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista" prevista no artigo 5.Once do Decreto Lexislativo 1/2011 e "Por investimento en empresas que desenvolvan actividades agrarias" prevista no artigo 5.Quince do Decreto Lexislativo 1/2011.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisi­ción de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade de nova ou recente crea­ción e,  se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación no recadro correspondente.