Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación e o seu financiamento

Normativa: Art. 5. Dez  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

1. En xeral

Contía e límite máximo da dedución

Os contribuíntes poderán deducir na cota íntegra autonómica, e cun límite conxunto de 20.000 euros, as seguintes cantidades:

 • O 30 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de capital social como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capi­tal en sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborais e cooperativas.

 • Con respecto ás mesmas entidades, poderase deducir o 30 por 100 das cantidades prestadas durante o exercicio, así como das cantidades garantidas persoalmente polo contribuínte, sempre que o préstamo se outorgue ou a garantía constitúase no exercicio en que se proceda á constitución da sociedade ou a ampliación de capital da mesma.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • A participación do contribuínte, computada canda as do cónxuxe ou persoas uni­das por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior ao 40 por 100 nin inferior ao 1 por 100 do capital social da sociedade obxecto do investimento ou dos seus dereitos de voto en ningún momento e durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

  En caso de préstamo ou garantía, non será necesaria unha participación do contribuínte no capital, pero se esta existe, non pode ser superior ao 40 por 100, cos mesmos límites tem­porales anteriores. O importe prestado ou garantido polo contribuínte ten que ser superior ao 1 por 100 do patrimonio neto da sociedade .

  O límite máximo de participación no capital social non se aplicará no caso de sociedades laborais ou cooperativas compostas unicamente por dúas persoas socias, mentres se manteña esta circunstancia.

 • A entidade en que hai que materializar o investimento, préstamo ou garantía debe cum­plir os seguintes requisitos:

  1. Debe ter o seu domicilio social e fiscal en Galicia e mantero durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación.

  2. Debe desempeñar unha actividade económica durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación. Para tal fin, non debe ter por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co que se dispón no artigo 4.8. Dous.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  3. Debe contar, como mínimo, cunha persoa ocupada con contrato laboral e a jor­nada completa, dada de alta no réxime xeral da Seguridade Social e con residencia habitual en Galicia. O contrato terá unha duración mínima dun ano e deberá formali­zarse dentro dos dous anos seguintes á constitución ou ampliación, agás no caso de sociedades laborais ou sociedades cooperativas.

  4. No caso de que o investimento realizásese mediante unha ampliación de capital ou o présta­mo ou garantía realizásese no exercicio dunha ampliación, l a sociedade mercan­til debeu ser constituída nos tres anos anteriores á data desta ampliación, e ademais, durante os vinte e catro meses seguintes á data do inicio do período impositivo do Imposto sobre Sociedades en que se realizou a ampliación, o seu cadro de persoal media con residencia habitual en Galicia debeu haberse incrementado, polo menos, nunha persoa con respecto ao cadro de persoal media con residencia habitual en Galicia nos doce meses anteriores, mantendose o devandito incremento durante un período adicional doutros doce meses, agás no caso de sociedades laborais ou sociedades cooperativas.

   Para o cálculo do cadro de persoal media total da empresa e do seu incremento tomaranse as persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación á xornada completa.

 • O contribuínte pode formar parte do consello de administración da sociedade en que materializou o investimento, pero en ningún caso pode levar a cabo funcións executivas nin de enderezo durante un prazo de dez anos. Tampouco pode manter unha relación laboral coa entidade obxecto do investimento durante ese mesmo prazo, agás no caso de sociedades laborais ou sociedades cooperativas.

 • As operacións en que sexa aplicable a dedución deben formalizarse en escritura pública, en que se debe especificar a identidade dos contribuíntes que pretendan aplicar esta dedución e o importe da operación respectiva.

 • As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de tres anos, seguintes á constitución ou ampliación.

  No caso de préstamos, estes deben referirse ás operacións de financiamento cun prazo superior a cinco anos, non podendo amortizar unha cantidade superior ao 20 por 100 anual do importe do principal prestado. No caso de garantías, estas estenderanse a todo o tempo de vixencia da operación garantida, non podendo ser inferior a cinco anos.

2. Incremento adicional da dedución por determinadas circunstancias

 • A dedución poderá incrementarse nun 15 por 100 adicional cando, ademais de cum­plir os requisitos establecidos para a dedución en xeral, déase unha das seguintes cir­cunstancias:

  1. A adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución ou ampliación de capital, cando se trate de sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborais e cooperativas que acrediten ser pequenas e medianas empresas innovadoras, de acordo co que se dispón na Orde ECC/1087/2015, do 5 de xuño, pola que se regula a obtención do selo de pequena e mediana empresa innovadora e créase e regula o funcionamento do Rexistro da Pequena e Mediana Empresa Innovadora.

  2. A adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución ou ampliación de capital, cando se trate de sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborais e cooperativas que acrediten ser sociedades promotoras dun proxecto empresarial que accedese á obtención de cualificación como iniciativa de emprego de base tecnolóxica, de con­formidad co que se dispón no Decreto 56/2007, do 15 de marzo, polo que se establece un programa de apoio ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), mediante a inscrición da iniciativa no Rexistro administrativo de Iniciativas Empresariais de Base Tecnolóxica.

  3. A adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución ou ampliación de capital, cando se trate de sociedades anónimas, limitadas, sociedades laborais e cooperativas partici­padas por universidades ou organismos de investigación.

 • O límite máximo da dedución nestes casos é de 35.000 euros.

Atención : o porcentaxe de dedución aplicable para os investimentos en que se dean estas circunstancias será do 45 por 100 (30 por 100 + 15 por 100) e o límite de 35.000 euros aplicables para o cálculo da dedución, nestes casos, é independente do límite xeral de 20.000 euros.

Incompatibilidade

A dedución contida no presente apartado resultará incompatible, para as mesmas inver­siones, coas deducións "Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación" prevista no artigo 5. Nove do Decreto Legis­lativo 1/2011, "Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de em­presas en expansión do mercado alternativo bolsista" prevista no artigo 5.Once  do Decreto Legis­lativo 1/2011 e "Por investimento que desenvolvan actividades agrarias" prevista no artigo 5.Quince do Decreto Lexislativo 1/2011.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica de Galicia por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente crea­ción e o seu financiamento" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade de nova ou recente creación e,  se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación e o seu financiamento no recadro correspondente.