Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento en empresas que desenvolvan actividades agrarias

Normativa: Art. 5. Quince  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Contías e límite máximo da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades investidas ou, en caso de achegas non monetarias, do valor dos bens que destinen no exercicio aos seguintes investimentos:

  1. Adquisición de capital social a consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital, así como calquera achega a reservas en:

   1.º Sociedades de fomento forestal reguladas na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, e outro tipo de sociedades de xestión conxunta.

   2.º Entidades agrarias, cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra que teñan por obxecto exclusivo actividades agrarias.

   3.º Entidades que teñan por obxecto a mobilización ou recuperación das terras agrarias de Galicia ao abeiro dos instrumentos previstos na Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

   Atención: o concepto de “actividade agraria” será o recollido na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias (artigo 3.Cinco Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo).

  2. Préstamos realizados a favor das mesmas entidades citadas na letra a) anterior, así como garantías que o contribuínte constitúa persoalmente a favor destas entidades.

  3. Achegas que os socios capitalistas realicen a contas en participación constituída para o desenvolvemento de actividades agrarias e en que o partícipe xestor sexa algunha das entidades citadas na letra a) anterior.

 • O límite máximo conxunto da dedución é de 20.000 euros, con independencia do número de membros da unidade familiar que satisfagan os importes que dan dereito a ela.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • As operacións en que sexa de aplicación a dedución deben formalizarse en escritura pública, na que debe especificarse a identidade dos contribuíntes que pretendan aplicar esta dedución e o importe da operación respectiva.

 • Os investimentos realizados deben manterse no patrimonio do contribuínte duran­te un período mínimo de cinco anos, computado a partir do día seguinte á data en que se formalice a operación en escritura pública.

  No caso de operacións de financiamento o prazo de vencemento deberá ser superior ou igual a cinco anos, sen que se poida amortizar unha cantidade superior ao 20 por 100 anual do importe do principal prestado.

  Durante ese mesmo prazo de cinco anos deben manterse as garantías constituídas.

 • O contribuínte pode formar parte do consello de administración da sociedade en que materializou o investimento, pero en ningún caso pode levar a cabo funcións executivas nin de enderezo durante un prazo de dez anos, nin pode manter unha relación laboral coa entidade obxecto do investimento durante ese mesmo prazo, agás no caso de sociedades laborais ou sociedades cooperativas.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coas deducións “Por investimento na adquisición de accio­nes ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación”, “Por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación e o seu financiamento” e “Por investimento en accións de entidades que cotizan no segmento de empresas en expansión do mercado alternativo bolsista” recollidas nos números nove, dez e once do artigo 5 do Decreto Lexislativo 1/2011.

A incompatibilidade está referida a un mesmo investimento, é dicir, para cada investimento úni­camente poderase aplicar unha dedución (a opción do contribuínte), pero nada impide que se se fan varios investimentos distintos poídase aplicar a cada unha delas a dedución que corresponda.

Importante: os contribuíntes con dereito a esta dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica de Galicia por investimento en empresas que desenvolvan actividades agrarias" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade en que se realice o investimento, outórguese o préstamo ou constitúase a garantía e,  se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución no recadro correspondente.