Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento en instalacións de climatización e / ou auga quente sanitaria que empreguen enerxías renovables na vivenda habitual e destinada exclusivamente ao autoconsumo

Normativa: Art. 5. Trece  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Contía e límite máximo da dedución

 • O 5 por 100 das cantidades satisfeitas no exercicio pola instalación na vivenda habitual de sistemas de climatización e / ou auga quente sanitaria nas edificacións que empreguen fontes de enerxía renovable.

 • O límite máximo da dedución é de 280 euros por contribuínte.

  En declaración conxunta o límite será aplicable con respecto a cada un dos contribuíntes que cumpran os requisitos para poder aplicar a dedución.

Base de dedución

 • A base desta dedución estará constituída polas cantidades efectivamente satisfeitas na totalidade da instalación, isto é, sistema de xeración, sistema de emisión térmica e sistema de captación, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, aos instaladores habilitados que realicen a instalación.

 • En ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Só poderase practicar a dedución se se cumpren os seguintes requisitos :

  1. A instalación debe estar debidamente rexistrada polo instalador, que debe estar ha­bilitado para o efecto, na Oficina virtual de Industria (OVI). Se lle remitirá ao titular ou empresa que rexistrou a instalación un código de verificación desta .
  2. Posteriormente, e sempre antes de que expire o prazo para presentar a autoliquidación correspondente ao período impositivo en que se sufragou a instalación, cumprirá achegar a través do OVI a seguinte documentación :

   - O orzamento analizado da instalación.

   - A factura ou facturas emitidas/s polo instalador habilitado.

   - O/o xustificante/s de pagamento pola totalidade do custo da instalación.

   - No caso de efectuarse o investimento por unha comunidade de propietarios, deberá apor­tarse un certificado, emitido polo seu representante legal, das achegas económicas correspondentes a cada comuneiro.

 • Enténdese por enerxías renovables aquelas ás que se refire o artigo 2 da Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de abril de 2009, relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables e pola que se modifican e derróganse as directivas 2001/77/CE e 2003/30/CE.

 • En caso de edificios de vivendas en réxime de propiedade horizontal que sexan de nova construción ou en que se proceda á substitución dos equipos de xeración térmica por outros que empreguen enerxías renovables, esta dedución poderá aplicara c ada un dos propietarios individualmente na porcentaxe que lle corresponda na comunidade de propietarios.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar o Código de Instalación facilitado pola Oficina virtual de Industria no recadro [1033] da declaración.