Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento ou adopción de fillos

Normativa: Art. 5. Dous  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Contías e requisitos para a aplicación da dedución

 • Por cada fillo nado ou adoptado no período impositivo que conviva co contribuínte á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), este poderá deducir da cota íntegra autonómica a seguinte contía, en función da base impoñible total menos o mínimo persoal e familiar do contribuínte:

  (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro)  
   - (Mínimo persoal e familiar)
  Importe da dedución
  Menor ou igual a 22.000 euros 360 euros o 1er fillo
  1.200 euros o 2do fillo
  2.400 euros o 3er fillo e ss.
  Maior ou igual a 22.000,01 euros 300 euros por fillo
  360 euros por fillo en caso de parto múltiple

  Nota ao cadro: A base impoñible total menos o mínimo persoal e familiar determínase sumando os importes da base impoñible xeral, recadro [0435] da declaración, e da base impoñible do aforro, recadro [0460] da declaración, e minorando o devandito resultado na contía do mínimo persoal e familiar, recadro [0520] da declaración.

  Para determinar o número de orde dos fillos, tanto en declaración conxunta como individual teran en contase os mesmos criterios que para a aplicación do mínimo por descendentes.

 • Incremento da dedución : As contías anteriores incrementaranse nun 20 por 100 para os contribuíntes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes e nos resultantes de procedementos de fusión ou incorporación.

 • Aplicación da dedución nos dous períodos impositivos seguintes ao de nacemento ou adopción.

  A dedución estenderase aos dous períodos impositivos seguintes ao de nacemento ou adopción, sempre que o fillo nado ou adoptado conviva co contribuínte á data de devindicación do imposto que corresponda a cada un deles , de acordo coas seguintes contías e límites de renda :

  (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro)
  − (Mínimo persoal e familiar)
  Importe da dedución
  Igual ou menor a 22.000 euros 360 euros o 1er fillo
  1.200 euros o 2do fillo
  2.400 euros o 3er fillo e ss.
  Entre 22.000,01 e 31.000 euros 300 euros por fillo
  Máis de 31.000 euros 0 euros

  Para determinar o número de orde dos fillos, tanto en declaración conxunta como individual teran en contase os mesmos criterios que para a aplicación do mínimo por descendentes.

 • As contías fixadas para esta dedución nos puntos anteriores duplicaranse no caso de que o nado ou adoptado teña recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

  O grao de discapacidade deberá estar referido á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) e recoñecido mediante resolución expedida polo órgano competente en materia de servizos sociais. Tamén se considerará acreditado o grao e a condición de persoa con discapacidade nos supostos que establece  o artigo 3.Tres do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado.

 • Cando, no período impositivo do nacemento ou adopción ou nos dous seguintes, os fillos nados ou adoptados convivan con ambos os dous proxenitores, a dedución que corresponda practicarase por metade na declaración de cada un deles .

Aplicación en 2022 da dedución por fillos nados en 2020 ou 2021

Os contribuíntes que tiveron dereito á dedución por nacemento ou adopción de fillos nos exercicios 2020 ou 2021 poden practicar esta dedución no exercicio 2022, sempre que o fillo ou fillos que orixinaron o dereito á dedución naqueles exercicios convivan co contribuínte á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

O importe, requisitos e límites de renda para a aplicación da dedución polos fillos nados ou adoptados nos exercicios 2020 ou 2021 son os anteriormente comentados.