Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por rehabilitación de bens inmobles situados en centros históricos

Normativa: Art. 5. Catorce  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades investidas no exercicio na r ehabilitación de inmobles que sexan propiedade do contribuínte situados nos centros históricos.

  Estes centros históricos  son os sinalados no anexo da Orde do 1 de marzo de 2018, pola que se determinan os centros históricos para os efectos das deducións previstas nos números 14 do artigo 5, e 6 e 7 do artigo 13 ter, do texto refundido das dis­posiciones legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo (DOG do 13).

 • O límite máximo da dedución é de 9.000 euros.

  En tributación conxunta, o límite máximo da dedución é de 9.000 euros, con independen­cia do número de membros da unidade familiar que teñan dereito a aplicar a dedución.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Consideraranse rehabilitación as obras que cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que dispoñan dos permisos e autorizacións administrativas correspondentes.

  2. Que teñan por obxecto principal a reconstrución do inmoble mediante a consoli­dación e o tratamento das estruturas, fachadas ou cubertas e outras obras análogas, sempre que o custo global das operacións de rehabilitación exceda do 25 por 100 do prezo de adquisición, se se efectuou esta durante os dous anos inmediatamente anteriores ao comezo das obras de rehabilitación, ou, noutro caso, do valor de mercado que teña o inmoble no momento do devandito inicio.

   Con esta finalidade, descontarase do prezo de adquisición ou do valor de mercado do inmoble a parte proporcional correspondente ao chan .

   Cando non se coñeza o valor do solo , este calcularase rateando o custo de ad­quisición satisfeito ou o valor de mercado entre os valores catastrais do solo e da construción de cada ano.

 • A pertenza do ben inmoble a un centro histórico acreditarase, de acordo co establecido polo artigo único. 2 da Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG do 13), mediante certificado emitido polo concello correspondente de que o ben inmoble se encontra situado dentro da delimitación fixada no anexo da citada Orde do 1 de marzo de 2018.

 • As cantidades satisfeitas atribuiranse a quen págueas con independencia do réxime económico matrimonial, sen que en ningún caso poídase aplicar a dedución sobre un importe superior ao resultante de aplicar ás cantidades totais investidas a porcentaxe que o contribuínte teña na titularidade do inmoble.

Ámbito temporal de aplicación da dedución

A dedución aplicarase na declaración correspondente ao exercicio en que se paguen as obras.