Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por acollida de persoas desprazadas polo conflito de Ucraína

Normativa: Art. 6 ter Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Atención : esta dedución non é aplicable no caso de contribuíntes falecidos antes do 31 de marzo de 2022.

Contía e límite máximo da dedución

  • 150 euros por cada persoa acollida.

  • O límite máximo da dedución aplicable é de 600 euros por contribuínte.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • O período mínimo de acollida para poder aplicar esta dedución será de tres meses.

Con esta finalidade, para o cómputo do período mínimo de acollida de tres meses, tera en contase o tempo de acollida anterior a 31 de marzo de 2022.

  • Cando dous contribuíntes teñan dereito respecto da mesma persoa  acollida  á aplicación desta dedución e opten pola declaración individual, ratearanse entre eles, a partes iguais, tanto o importe coma o límite máximo da dedución.

  • Non xeran dereito á dedución as persoas acollidas que teñan unha relación de parentesco, nin por consanguinidade nin por afinidade, de ata o segundo grao coas persoas acolledoras.

  • Para a aplicación desta dedución o contribuínte debe estar en posesión dun certificado do órgano competente na xestión e o control destas acollidas expedidas ao seu nome, no que conste o número de persoas acollidas e a duración da acollida, de acordo co que dispoña o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

Ámbito temporal para a aplicación da dedución

Esta dedución será aplicable exclusivamente no exercicio 2022.