Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma das Illes Balears

Os contribuíntes que en 2022 tivesen a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma das Illes Balears poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas:

Importante:

Ao longo de  2022 producíronse diversas modificacións no Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño, que afectan ás deducións autonómicas do IRPF  aplicable.

Estas modificacións introducíronse no  citado Texto Refundido polas seguintes normas:

 • Pola disposición final segunda do Decreto lei 4/2022, do 30 de marzo, polo que se adoptan medidas extraordinarias e urxentes para paliar a crise económica e social producida polos efectos da guerra en Ucraína (BOIB  31-03-2022 – BOE 08-06-2022), con entrada en vigor o 31 de marzo de 2022.

 • Pola disposición final décimo sétima do Decreto lei 6/2022, do 13 de xuño, de novas medidas urxentes para reducir a temporalidade no emprego público das Illes Balears (BOIB 16-06-2022). Modifica as letras a) e b) do apartado 1 do artigo 4 (Dedución autonómica por gastos de adquisición de libros de texto).

 • Pola disposición final cuarta da Lei 11/2022, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma das Illes Balears para o ano 2023 (BOIB  31-12-2022), con  entrada en vigor ao 31 de decembro de 2022.

Como consecuencia do anterior, nas diferentes deducións autonómicas vixentes a 1 de xaneiro de 2022 fóronse producindo sucesivos  cambios na súa regulación que afectan a importes, límites máximos da dedución e requisitos sobre a contía da base impoñible.

O anterior determina que, no caso de contribuíntes falecidos  nun día distinto ao   31 de decembro de 2022, na medida en que finaliza  nese momento  o período impositivo, devindicandose  o IRPF, débense ter en conta, os importes, límites e bases esixidas de acordo coa normativa en vigor na devandita data, existindo no exercicio 2022 diferentes intervalos temporais, polo que é aconsellable ler detidamente os recadros que figuran en cada dedución e que indican, atendendo ao momento en que se produce o falecemento, cales son os importes, límites máximos da dedución e requisitos sobre a contía da base impoñible que corresponde aplicar.  

 1. Por determinados investimentos de mellora da sostibilidade na vivenda habitual
 2. Por arrendamento da vivenda habitual no territorio das Illes Balears a favor de determinados colectivos
 3. Por determinadas subvencións e axudas outorgadas por razón dunha declaración de zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil
 4. Para compensar o incremento do custo dos préstamos ou créditos hipotecarios con tipo de xuro variable (dedución temporal)
 5. Por gastos de adquisición de libros de texto
 6. Por gastos de aprendizaxe extraescolar de idiomas estranxeiros
 7. Para cursar estudos de educación superior fóra da illa de residencia habitual
 8. Por arrendamento de bens inmobles no territorio das Illes Balears destinadas a vivenda (dedución do arrendador)
 9. Por arrendamento de vivenda no territorio das Illes Balears derivadas do traslado temporal de residencia por motivos laborais
 10. Por doazóns a determinadas entidades destinadas á investigación, o desenvolvemento científico ou tecnolóxico, ou a innovación
 11. Por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración empresarial, relativos ao mecenado cultural, científico e de desenvolvemento tecnolóxico e ao consumo cultural
 12. Por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración, relativos ao mecenado deportivo
 13. Por doazóns a determinadas entidades que teñan por obxecto o fomento da lingua catalá
 14. Por doazóns a entidades do terceiro sector
 15. Por doazóns para paliar os efectos do conflito de Ucraína sobre as persoas
 16. Para os declarantes con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou con descendentes con esta condición
 17. Por gastos relativos aos descendentes ou acollidos menores de seis anos por motivos de conciliación
 18. Por acollida de persoas desprazadas polo conflito de Ucraína
 19. Por investimento na adquisición de accións ou de participacións sociais de novas entidades ou de recente creación