Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración empresarial, relativos ao mecenado cultural, científico e de desenvolvemento tecnolóxico e ao consumo cultural

Normativa: Art. 5 bis Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 das contías en que se valoren as doazóns, as cesións de uso ou os contratos de comodato, e das contías satisfeitas en virtude de convenios de colaboración empresarial efectuados de acordo co que dispón a Lei 3/2015, do 23 de marzo, pola que se regula o consumo cultural e o mecenado cultural, científico e de desenvolvemento tecnolóxico, e establécense medidas tributarias.

  Neste caso o límite da dedución aplicable é de 660  euros anuais, tanto en tributación individual como en conxunta.

  O límite de 660 euros anuais é único e global para o conxunto de doazóns, as cesións de uso ou os contratos de comodato, e contías satisfeitas en virtude de convenios de colaboración empresarial que dean dereito á dedución.

  Atención : teñase en conta que para os contribuíntes que falecesen con anterioridade ao   31 de decembro de 2022, o importe máximo desta dedución será de 600 euros.

 • O 25 por 100 das contías das doazóns monetarias ou do valor das doazóns, das cesións de uso ou contratos de comodato e dos convenios de colaboración empresarial a que se refire o artigo 3 da mencionada Lei 3/2015, cando:

  1. O beneficiario do mecenado sexa a Administración da comunidade autónoma das Illes Balears e os organismos autónomos, as fundacións, as entidades públicas empresariais, as sociedades mercantís públicas e os consorcios que delas dependen a que fai referencia a letra b) do artigo 4.1 da mesma Lei 3/2015 e

  2. O proxecto ou a actividade cultural obxecto do mecenado constitúa un proxecto propio da Administración da comunidade autónoma ou das súas entidades instrumentais.

  Nestes casos o límite da dedución aplicable é de 1.200 euros anuais, tanto en tributación individual como en conxunta.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • No caso de que a cesión de uso ou o contrato de comodato teñan unha duración inferior a un ano, deberase ratear con base nos seguintes criterios

  1. No caso de cesións de uso ou contratos de comodato inferiores a un ano, atendendo o que se dispón no artigo 11 da Lei 3/2015, do 23 de marzo, pola que se regula o consumo cultural e o mecenado cultural, científico e de desenvolvemento tecnolóxico e establécense medidas tributarias, hai un dobre rateo:

   1º Da base a dedución.

   Esta base será o importe anual que resulte de aplicar, en cada un dos períodos impositivos de duración da cesión de uso ou contrato de comodato, o 4 por 100 á valoración do ben efectuado pola Comisión de Valoración do Patrimonio Histórico e se se trate de locais para a realización de proxectos ou actividades científicas ou de desenvolvemento tecnolóxico, o 4 por 100 ao valor catastral, En ambos os dous casos a base determinásese proporcionalmente ao número de días de duración, no período impositivo, da cesión de uso ou contrato de comodato.

   2º Do límite da dedución.

   O límite máximo (660 ou 1.200 euros anuais)  débese ratear en función do número de días do período anual.

  2. O caso de períodos impositivos inferiores ao ano como consecuencia do falecemento do contribuínte, o rateo en cesións de uso ou contratos de comodato inferiores a un ano hai que realizaro en función da proporción que represente a duración do contrato con respecto a 365 días.

   Noutro caso, isto é, en cesións de uso ou contratos de comodato que non sexan inferiores a un ano non hai que ratear a dedución polo feito de que contribuínte faleza antes do 31 de decembro.

 • Se a duración da cesión de uso ou o contrato de comodato é superior a un ano, a dedución non se pode aplicar a máis de tres exercicios.

 • No caso das doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración empresarial, relativos ao mecenado cultural, científico e de desenvolvemento tecnolóxico e ao consumo cultural, aos que se aplica a dedución do 15 por 100 esíxese que a suma da base impoñible xeral e do aforro do contribuínte, recadros [0435] e [0460] da declaración,  non supere as seguintes contías:

  • - 33.000  euros en tributación individual.

  • - 52.800  euros en tributación conxunta.

  Atención : teñase en conta que, como consecuencia das distintas modificacións que sufriu o artigo  5 bis durante o ano 2022, encontrámosnos cos seguintes límites cuantitativos:

  • Para contribuíntes falecidos entre o 1 de xaneiro e o 30 de marzo de 2022,  a suma das bases impoñibles xerais e do aforro (recadros [0435] e [0460]) non poderá superar 12.500  euros en tributación individual.

  • Para contribuíntes falecidos entre o 31 de marzo e o  30 de decembro de 2022, a suma das bases impoñibles xerais e do aforro (recadros [0435] e [0460]) non poderá superar 13.750  euros en tributación individual. 

  • Para o resto dos contribuyent é o importe da dedución non pode exceder de  33.000 euros  no caso de tributación individual e de 52.800 euros no caso de tributación conxunta.

  Importante: nos casos en que sexa de aplicación a dedución do 25 por 100 non serán aplicables os límites relativos á base impoñible comentada.