Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns a determinadas entidades que teñan por obxecto o fomento da lingua catalá

Normativa: Art. 5 quater Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 das doazóns monetarias que se realicen durante o período impositivo, a favor das entidades que tendo por obxecto o fomento da lingua catalá, relaciónanse no apartado seguinte.

 • O importe desta dedución non poderá exceder do 10 por 100 da cota íntegra autonómica.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • As doazóns que dan dereito á aplicación desta dedución deberán realizarse a favor de calquera das seguintes entidades :

  1. A Administración da Comunidade Autónoma das Illes Balears ou as entidades instrumentais que dependen dela cuxa finalidade esencial sexa o fomento da lingua catalá.

  2. A Universidade das Illes Balears, os centros de investigación e os centros superiores de ensinanzas artísticas da Comunidade Autónoma das Illes Balears.

  3. As entidades sen finalidade lucrativa ás que se refiren os artigos 2 e 3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen finalidades lucrativas e dos incentivos fiscais ao mecenado, sempre que a fin exclusiva ou principal que persigan sexa no territorio o fomento da lingua catalá, e estean inscritas no Rexistro de Fundacións da Administración da Comunidade Autónoma das Illes Balears.

  4. As entidades parcialmente exentas do Imposto sobre Sociedades a que se refire o artigo 9.3 da LIS.

   Con respecto á    LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

 • A efectividade das devanditas doazóns en cada período impositivo deberase acreditar mediante un certificado da entidade donataria.

  Así mesmo, nos casos da letra c do apartado anterior, a aplicación da dedución esixe que a consellaría competente en materia de política lingüística declare, mediante unha resolución, que a entidade donataria verifica os requisitos establecidos na citada letra c.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coa dedución "Por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración empresarial, relativos ao mecenado cultural, científico e de desenvolvemento tecnolóxico e ao consumo cultural".