Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns a determinadas entidades destinadas á investigación, o desenvolvemento científico ou tecnolóxico, ou a innovación

Normativa: Art. 5 Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contía e límite máximo da dedución

 • O 25 por 100 das doazóns monetarias, que se realicen o período impositivo, destinadas a financiar a investigación, o desenvolvemento científico ou tecnolóxico, ou a innovación, a favor das entidades que se relacionan no apartado seguinte.

 • O importe desta dedución non poderá exceder do 15 por 100 da cota íntegra autonómica.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • As doazóns que dan dereito á aplicación desta dedución deberán realizarse a favor de calquera das seguintes entidades :

  1. A Administración da Comunidade Autónoma das Illes Balears ou as entidades instrumentais que dependen da mesma cuxa finalidade esencial sexa a investigación, o desenvolvemento científico ou tecnolóxico, ou a innovación.

  2. A Universidade das Illes Balears.

  3. As entidades sen finalidade lucrativa a que fan referencia os artigos 2 e 3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, desde que a fin exclusiva ou principal que persigan sexa a investigación, o desenvolvemento científico ou tecnolóxico, ou a innovación, no territorio das Illes Balears e estean inscritas no Rexistro de Fundacións da Administración da comunidade autónoma das Illes Balears.

  4. As entidades parcialmente exentas do imposto sobre sociedades a que se refire o artigo 9.3 da  LIS .

   Con respecto á   LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

 • A efectividade das citadas doazóns en cada período impositivo deberá acreditarse mediante un certificado da entidade donataria.

  Así mesmo, nos casos da letra c do apartado anterior, a aplicación da dedución esixe que a consellaría competente en materia de investigación, desenvolvemento científico ou tecnolóxico, ou innovación, declare, mediante unha resolución, que a entidade donataria verifica os requisitos que establece a citada letra c.