Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración, relativos ao mecenado deportivo

Normativa: Art. 5 ter Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 das contías en que se valoren as doazóns, as cesións de uso ou os contratos de comodato, e das contías satisfeitas en virtude de convenios de colaboración efectuada de acordo co que se dispón na Lei 6/2015, do 30 de marzo, pola que se regula o mecenado deportivo e establécense medidas tributarias.

 • O límite da dedución aplicable é de  660  euros anuais.

  O límite de 660 euros anuais é único e global para o conxunto de doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración, relativos ao mecenado deportivo.

  Atención: teñase en conta que para os contribuíntes que falecesen con anterioridade ao   31 de decembro de 2022, o importe máximo desta dedución será de 600 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • No caso de que a cesión de uso ou o contrato de comodato teñan unha duración inferior a un ano, esta dedución débese ratear en función do número de días do período anual.

  Se a duración é superior a un ano, a dedución non se pode aplicar a máis de tres exercicios.

  Aplícanse os mesmos criterios sobre o rateo comentados na dedución por doazóns, cesións de uso ou contratos de comodato e convenios de colaboración empresarial, relativos ao mecenado cultural, científico e de desenvolvemento tecnolóxico e ao consumo cultural.

  O criterio de dobre rateo de base e límites no caso de cesións de uso ou contratos de comodato inferiores a un ano do mecenado deportivo vén como consecuencia do que se dispón no artigo 11 da Lei 6/2015, do 30 de marzo, pola que se regula o mecenado deportivo e establécense medidas tributarias.

 • Que a suma da base impoñible xeral e do aforro do contribuínte, recadros [0435] e [0460] da declaración,  non supere as seguintes contías:

  • - 33.000  euros en tributación individual.

  • - 52.800  euros en tributación conxunta.

Atención : teñase en conta que, como consecuencia das distintas modificacións que sufriu o artigo  5 ter durante o ano 2022, encontrámosnos cos seguintes límites cuantitativos:

 • Para contribuíntes falecidos entre o 1 de xaneiro e o 30 de marzo de 2022,  a suma das bases impoñibles xerais e do aforro (recadros [0435] e [0460]) non poderá superar 12.500  euros en tributación individual.

 • Para contribuíntes falecidos entre o 31 de marzo e o  30 de decembro de 2022, a suma das bases impoñibles xerais e do aforro (recadros [0435] e [0460]) non poderá superar 13.750  euros en tributación individual. 

 • Para o resto do contribuínte s o importe da dedución non pode exceder de  33.000 euros  no caso de tributación individual e de 52.800 euros no caso de tributación conxunta.