Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de adquisición de libros de texto

Normativa: Art. 4 Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contía e límites máximos da dedución

 • O 100 por 100 dos importes destinados á adquisición de libros de texto por cada fillo que curse estudos.

 • O importe da dedución por cada fillo non pode exceder de 220 euros por fillo.

A tención: teñase en conta que, como consecuencia das distintas modificacións que sufriu o artigo 4 durante o ano 2022, encontrámosnos coas seguintes contías e límites:

 • Para contribuíntes que falecesen entre o 1 de xaneiro e o 30 de marzo de 2022, o importe da dedución por cada fillo non pode exceder dos límites que a continuación sinálanse, en función da cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración :

  (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro)Límite por fillo
  Ata 6.500,00 euros 100,00 euros
  Entre 6.500,01 e 10.000,00 euros 75,00 euros
  Entre 10.000,01 e 12.500,00 euros 50,00 euros

  Os límites por fillo poden aplicarse de forma global para o conxunto deles .

 • Para contribuíntes que falecesen entre o  31 de marzo e o 30 de decembro de 2022, o importe da dedución por cada fillo non pode exceder dos límites que a continuación sinálanse, en función da cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración:

  (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro)Límite por fillo
  Ata 7.150,00 euros 100,00 euros
  Entre 7.150,01 e 11.000,00 euros 75,00 euros
  Entre 11.000,01 e 13.750,00 euros 50,00 euros

  Os límites por fillo poden aplicarse de forma global para o conxunto deles .

 • Para o resto dos contribuíntes o importe da dedución non pode exceder de 220 euros por cada fillo.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Os libros de texto deben ser os editados para o desenvolvemento e a aplicación dos currículos correspondentes ao segundo ciclo de educación infantil, á educación primaria, á educación secundaria obrigatoria, ao bacharelato e aos ciclos formativos de formación profesional específica.

 • Unicamente poderán terse en conta, para os efectos da aplicación desta dedución, os gastos orixinados polos fillos que, pola súa parte, dean dereito ao mínimo por descendentes. Se os fillos conviven con ambos os dous pais e estes optan pola tributación individual,  ratearanse tanto as cantidades satifechas como o límite máximo da dedución por partes iguais na declaración de cada un deles .

  O requisito de convivencia ten que producirse na data de devindicación do imposto xa que, noutro caso, non existiría dereito a aplicar o mínimo por descendentes; non obstante:

  • No caso de garda e custodia compartida ambos os dous pais poderán aplicar a dedución se a ostentan na data de devindicación do imposto, ao ter un e outro dereito a aplicar o mínimo por descendentes.

  • Se o fillo falecese no ano , os pais poderían aplicar a dedución se convivían con el na data do falecemento.

  Se o fillo convive cos pais as cantidades satisfeitas ratearanse entre eles, con independencia de quen realice efectivamente o pagamento e de se ambos os dous pais poden ou non aplicar efectivamente a dedución en virtude das contías das súas bases impoñibles. O límite da dedución non se ratea ao establecer a norma un límite máximo da dedución, con respecto a cada fillo, segundo o tipo de tributación, individual ou conxunta, e a contía da base impoñible.

  Pola contra, se o fillo só convive cun dos pais na data de devindicación do imposto, a dedución soa pode ser aplicada por el e polo importe total das cantidades satisfeitas, incluso cando a totalidade ou parte delas fosen abonadas polo outro proxenitor.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración, do contribuínte non supere as seguintes contías:

  • - 33.000  euros en tributación individual.

  • - 52.800  euros en tributación conxunta.

  Atención : teñase en conta que, como consecuencia das distintas modificacións que sufriu o artigo 3 bis durante o ano 2022, encontrámosnos cos seguintes limites cuantitativos:

  • Para contribuíntes falecidos entre o 1 de xaneiro e o 30 de marzo de 202 2,  a suma das bases impoñibles xerais e do aforro (recadros [0435] e [0460]) non poderá superar 12.500  euros en tributación individual.

  • Para contribuíntes falecidos entre o 31 de marzo e o  30 de decembro de 2022, a suma das bases impoñibles xerais e do aforro (recadros [0435] e [0460]) non poderá superar 13.750  euros en tributación individual.

  • Para o resto dos contribuíntes o importe da dedución non pode exceder de  33.000  euros  no caso de tributación individual e de 52.800 euros no caso de tributación conxunta.

 • O contribuínte deberá conservar, a disposición da Administración tributaria as facturas ou os documentos equivalentes correspondentes.