Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para compensar o incremento do custo dos préstamos ou créditos hipotecarios con tipo de xuro variable (dedución temporal)

Normativa: Art. 3 quater Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Atención: esta dedución non é aplicable no caso de contribuíntes falecidos antes do   31 de  decembro  de 202 2.

Contía e límite da dedución

 • O importe da dedución é a diferenza entre os intereses abonados polos contribuíntes no ano 2022 respecto dos abonados no ano 2021, en contratos que cumpran os requisitos que se indican no seguinte apartado.

 • Límite máximo da dedución: 250 euros por contribuínte.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Ten que tratarse de intereses abonados polos contribuíntes en contratos de préstamos ou créditos con garantía hipotecaria e con tipo de xuro variable subscritos para o financiamento da adquisición de vivenda.

 • O inmoble para cuxa adquisición se constituíse a hipoteca será a vivenda habitual do contribuínte.

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • O incremento do custo (diferenza entre os intereses abonados polos contribuíntes no ano 2022 respecto dos abonados no ano 2021) debe xustificarse mediante un certificado bancario, o cal debe manterse a disposición da administración tributaria.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro do contribuínte recadros [0435] e [0460] da declaración , non supere as seguintes contías:

  • 33.000 euros en tributación individual.

  • 52.800 euros en tributación conxunta.

 •  Para  aplicar  desta dedución esíxese xustificación documental, mediante as facturas ou documentos equivalentes correspondentes, os cales deben manterse a disposición da administración tributaria.

Ámbito temporal para a aplicación da dedución

Esta dedución soa resultará de aplicación en exercicios fiscais de 2022 e de 2023.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coa dedución estatal "Por investimento en vivenda habitual" á que fai referencia a disposición transitoria décimo oitava da Lei  do   IRPF.