Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para cursar estudos de educación superior fóra da illa de residencia habitual

Normativa: Art. 4 ter Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contía e límites  da dedución

 • 1.760 euros por cada descendente que cumpra os requisitos que especifican no apartado seguinte.

  Atención : teñase en conta que para contribuíntes falecidos antes do   31 de decembro os importes da dedución serán os seguintes:

  • 1.500 euros, con carácter xeral.

  • 1.600 euros,  se a base impoñible total (suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro é inferiore a 18.000 euros en tributación individual.

 • O importe desta dedución non poderá exceder o 50 por 100 da cota íntegra autonómica, recadros [0546] da declaración.

A dedución aplícase á declaración do exercicio en que se inicia o curso académico.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que os descendentes dependan economicamente do contribuínte .

 • Que os descendentes cursen, fóra da illa do arquipélago balear en que se encontre a residencia habitual do contribuínte, algún dos seguintes estudos de educación superior :

  • estudos universitarios,

  • ensinanzas artísticas superiores,

  • formación profesional de grao superior,

  • ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior,

  • ensinanzas deportivas de grao superior ou

  • calquera outro estudo que, de acordo coa lexislación orgánica estatal en materia de educación, considérese educación superior.

 • Que os estudos abarquen un curso académico completo ou un mínimo de 30 créditos.

 • Que non haxa oferta educativa pública, diferente da virtual ou a distancia, na illa de Mallorca para realizar os estudos correspondentes, ou que, existindo esta oferta solicitásese o ingreso e háxase inadmitido por razón dos criterios de admisión aplicable.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro do contribuínte, recadros [0435] e [0460] da declaración,  non supere as seguintes contías:

  • - 33.000 euros en tributación individual.

  • - 52.800 euros en tributación conxunta.

  Atención: teñase en conta que para os contribuíntes que falecesen con anterioridade ao 31 de marzo de 2022,  a base impoñible xeral e a base impoñible do aforro non poderá superar 30.000 euros.

 • Que o descendente que orixine o dereito á dedución non obtivese rendas no exercicio por un importe superior a 8.000 euros.

Outras condicións para a aplicación da dedución

Para os efectos da aplicación da dedución, deben terse en conta as seguintes regras:

 • A dedución aplícase á declaración do exercicio en que se inicia o curso académico.

 • Só dan dereito á dedución os descendentes que, pola súa parte, dean dereito ao   mínimo por descendente  regulado no artigo 58 da Lei do IRPF.

 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito a esta dedución e non opten ou non poidan optar pola tributación conxunta, a dedución ratearase entre eles.

  Procederá o rateo da dedución respecto dun descendente sempre que haxa dous ascendentes (ou máis) con dereito a aplicar o mínimo por descendentes por el, aínda que un deles tivese unha base impoñible total superior a 30.000 euros, en cuxo caso, o outro ascendente aplicaría a dedución pola metade do seu importe.