Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por determinadas subvencións e axudas outorgadas por razón dunha declaración de zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil

Normativa: Art. 3 ter Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • O importe desta dedución será o resultado de aplicar o tipo medio de gravame ao importe da subvención na base liquidable.

  • A dedución poderase aplicar polos contribuíntes que integren na base impoñible xeral rendementos correspondentes a subvencións ou axudas públicas outorgadas pola comunidade autónoma das Illes Balears por razón de danos que leven causa de emerxencias que, de acordo co artigo 23 da Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil, fosen declaradas polo Consello de ministros como zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil.