Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de bens inmobles no territorio das Illes Balears destinadas a vivenda (dedución do arrendador)

Normativa: Art. 4 quater Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contía e límite máximo da dedución

  • O 75 por 100 dos gastos satisfeitos polo contribuínte durante o exercicio en concepto de primas de seguros de crédito que cubran total ou parcialmente o non-pagamento das rendas ás que o contribuínte teña dereito por razón do arrendamento dun ou varios bens inmobles, situados nas Illes Balears, a un terceiro destinado a vivenda.

  • O importe máximo desta dedución será de 440  euros anuais tanto en tributación individual como na conxunta .

    Atención: teñase en conta que para os contribuíntes que falecesen con anterioridade ao 31 de decembro de 2022, o importe máximo desta dedución será de 400 euros.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que a duración do contrato de arrendamento de vivenda cun mesmo arrendatario sexa igual ou superior a un ano.

  • Que se constituíse o depósito da fianza á que se refire o artigo 36.1 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, a favor do Instituto Balear da Vivenda.

  • Que o contribuínte declare no IRPF o rendemento derivado das rendas do arrendamento da vivenda como rendementos do capital inmobiliario.