Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento da vivenda habitual no territorio das Illes Balears a favor de determinados colectivos

Normativa: Art. 3 bis Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 dos importes satisfeitos no período impositivo polo arrendamento da vivenda habitual.

  En caso de matrimonio, calquera que sexa o seu réxime económico matrimonial, só serán deducibles as cantidades que satisfaga o cónxuxe asinante do contrato de arrendamento e, en consecuencia, as cantidades que satisfaga o cónxuxe que non figura no contrato non dan dereito á devandita dedución por non ser arrendatario. Véxase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo  núm. 220/2009, do 3 de abril (Sala do Civil), recaída no recurso de casación núm. 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009).

 • O importe máximo de dedución será de 440 euros.

  Atención: teñase en conta que, para  os contribuíntes que falecesen antes do 31 de decembro de 2022, o importe máximo será de 400 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que concorra no contribuínte algunha das seguintes circunstancias :

  • Que na data da devindicación do imposto sexa menor de 36 anos.

  • Que se trate dunha persoa cun grao de discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100 ou cun grao de discapacidade psíquica igual ou superior ao 33 por 100.

   Con respecto aos graos de discapacidade véxase a disposición adicional primeira do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño.

  • Que se trate do pai ou os pais que convivan co fillo ou os fillos sometidos á patria potestade e que integren unha familia numerosa  nos termos que establece o artigo 6 da Lei 8/2018, do 31 de xullo, de apoio ás familias.

   Con esta finalidade, son familias numerosas tanto as que determina a Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas como as familias monoparentais cun fillo con discapacidade recoñecida do   33% ou superior.

  • Que se trate do pai ou os pais que convivan co fillo ou os fillos sometidos á patria potestade e que integren unha familia monoparental con dous ou máis fillos ou fillas de que prevé o artigo 7.7 da Lei 8/2018, do 31 de xullo, de apoio ás familias. 

   De acordo cos apartados 1 e 2 do artigo 7 da Lei 8/2018, do 31 de xullo, de apoio ás familias considéranse familias monoparentais:

   • As familias monoparentais son as que están formadas por un ou máis fillos ou fillas que cumpren os requisitos establecidos no apartado 3 do citado artigo 7 da Lei 8/2018 e que dependen economicamente dunha soa persoa proxenitora, titora, acolledora ou adoptante, con quen conviven.

   • Ademais, tamén se consideran familias monoparentais as seguintes:

    a) A familia en que o proxenitor ou proxenitora con fillos ou fillas a cargo convive ao mesmo tempo con outra persoa ou persoas con quen non ten ningunha relación matrimonial ou unión estable de parella, de acordo coa lexislación civil.

    b) A familia en que o proxenitor ou proxenitora que ten a garda dos fillos ou fillas non percibe ningunha pensión polos alimentos destes fillos ou fillas establecidas xudicialmente e ten interposta a correspondente denuncia ou reclamación civil ou penal.

    c) A familia en que o proxenitor ou proxenitora con fillos ou fillas a cargo sufriu abandono de familia por parte do outro proxenitor ou proxenitora ou convivente.

 • Que se trate do arrendamento da vivenda habitual do contribuínte, ocupada efectivamente por este, e que a duración do contrato de arrendamento sexa igual ou superior a un ano.

 • Que se constituíse o depósito da fianza á que se refire o artigo 36.1 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, a favor do Instituto Balear da Vivenda.

 • Que, durante polo menos a metade do período impositivo, nin o contribuínte nin ningún dos membros da súa unidade familiar sexan titulares, do pleno dominio ou dun dereito real de uso ou gozo, doutra vivenda distante a menos de 70 quilómetros da vivenda arrendada, agás nos casos en que a outra vivenda encóntrese situada fóra das Illes Balears ou noutra illa.

  Precisións:

  • O concepto de unidade familiar  é o establecido no artigo 82 da Lei do IRPF e examínase no Capítulo 2 deste manual

  • A expresión que sexan titulares do pleno dominio ou dun dereito real implica que non procede aplicar a dedución se o contribuínte ou calquera outro membro da unidade familiar ostentan calquera porcentaxe en pleno dominio ou en dereito real de uso ou gozo.

  • O requisito de que “durante polo menos a metade do período impositivo non se dispoña do pleno dominio ou dun dereito real de gozo ou gozo, doutra vivenda distante a menos de 70 km da vivenda arrendada agás..” debe cumprirse, tanto en tributación individual como en conxunta e, tanto por parte do contribuínte como por parte do resto de membros da unidade familiar, no caso de que esta exista.

 • Que o contribuínte non teña dereito no mesmo período impositivo a ningunha dedución por investimento en vivenda habitual.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro do contribuínte recadros [0435] e [0460] da declaración , non supere as seguintes contías:

  • - 33.000 euros en tributación individual.

  • - 52.800 euros en tributación conxunta.

  Atención : teñase en conta que, como consecuencia das distintas modificacións que sufriu o artigo 3 bis durante os anos 2022, encontrámosnos cos seguintes límites cuantitativos:

  • Para contribuíntes falecidos entre o 1 de xaneiro e o 30 de marzo de 2022, a suma das bases impoñibles xerais e do aforro (recadros [0435] e [0460]) non poderá superar:

   1. En xeral: 20.000 euros en tributación individual.

   2. Para os integrantes dunha familia numerosa ou monoparental: 26.000 euros en tributación individual.

  • Para contribuíntes falecidos entre o 31 de marzo e o  30 de decembro de 2022, a suma das bases impoñibles xerais e do aforro (recadros [0435] e [0460]) non poderá superar: 

   1. En xeral: 22.000 euros en tributación individual.

   2. Para os integrantes dunha familia numerosa ou monoparental: 28.600 euros en tributación individual.

  • Para o resto dos contribuíntes,  l a suma das bases impoñibles xeral e do aforro (recadros [0435] e [0460]) non poderá superar: 33.000 euros no caso de tributación individual e de 52.800 euros no caso de tributación conxunta.

 • En caso de tributación conxunta, só poderán beneficiarse desta dedución os contribuíntes integrados na unidade familiar que cumpran as condicións establecidas e polo importe das contías efectivamente satisfeitas por estes.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF/NIE do arrendador da vivenda e, se existe, do segundo arrendador ou, se é o caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X no recadro correspondente.