Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns para paliar os efectos do conflito de Ucraína sobre as persoas

Normativa: Art. 5 sexties Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Atención : esta dedución non é aplicable no caso de contribuíntes falecidos antes do 31 de marzo de 2022..

Contía e límite máximo da dedución

  • O 50 por 100 do valor dos bens ou contías monetarias das doazóns efectuadas a entidades das previstas na Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen finalidades lucrativas e dos incentivos fiscais ao mecenado.

    Con esta finalidade, teran en contase todas as cantidades satisfeitas por este concepto no exercicio, incluídas as anteriores ao 31 de marzo de 2022.

  • O límite da dedución aplicable é de 150 euros por declaración.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • As doazóns que dan dereito á aplicación desta dedución deberán destinarse a actividades e programas para paliar os efectos sobre as persoas xerados pola invasión de Ucraína por parte do exército ruso.

  • A efectividade da doazón tén quese acreditar mediante a expedición, por parte da entidade receptora da doazón, do correspondente certificado.

Ámbito temporal para a aplicación da dedución

Esta dedución será aplicable exclusivamente no exercicio 2022.