Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento na adquisición de accións ou de participacións sociais de novas entidades ou de recente creación

Normativa: Art. 7 Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contías e límite máximo da dedución

1. Con carácter xeral

 • O 30 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital en entidades que teñan natureza de Sociedade Anónima, Sociedade Limitada, Sociedade Anónima Laboral ou Sociedade Limitada Laboral, co límite de  6.600  euros anuais.

 • No caso de declaración conxunta, o importe máximo de dedución será de 6.600  euros por cada contribuínte da unidade familiar que efectuase o investimento.

 • Esta dedución aplicarase no exercicio en que se materialice o investimento e nos dous seguintes co límite de  6.600  euros anuais.

  Unha vez materializado o investimento, xérase o dereito á dedución do 30 por 100 da cantidade investida, co límite máximo de 6.000 ou 6.600  euros anuais, no propio exercicio en que se realice o investimento e nos dous seguintes.

  No caso de que se teña dereito á aplicación da dedución por investimentos realizados en exercicios distintos, aplicarase a mesma seguindo a orde de antigüidade. Para os investimentos realizados en 2020, 2021 ou 2022 o límite único será de  6.600  euros.

  A dedución total aplicada non pode exceder de 6.600  euros por contribuínte.

  Atención: teñase en conta que para os contribuíntes que falecesen con anterioridade ao   31 de decembro de 2022,  o límite será de 6.000 (non de 6.600)

2. Por investimentos lévense a cabo en sociedades participadas por centros de investigación ou universidades

 • O 50 por 100 das cantidades investidas en sociedades participadas por centros de investigación ou universidades cun importe máximo de 13.200  euros por exercicio e por contribuínte.

  Atención: teñase en conta que para os contribuíntes que falecesen con anterioridade ao 31 de decembro de 2022,  o importe máximo será de  12.000 (non de 13.200)

 • Este límite non é independente do límite xeral de  6.600 euros. Por iso, no caso de que un contribuínte realice investimentos en sociedades participadas por centros de investigación ou universidades e outros investimentos na adquisición de accións ou de participacións sociais de novas entidades ou de recente creación o límite máximo de dedución será de  13.200  euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 1. A participación do contribuínte, computada canda as do cónxuxe ou persoas unidas por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior ao 40 por 100 do capital social da sociedade obxecto do investimento ou dos dereitos de voto na sociedade.
 2. A entidade en que debe materializarse o investimento debe cumprir os seguintes requisitos :

  1. Deberá ter natureza de Sociedade Anónima, Sociedade Limitada, Sociedade Anónima Laboral ou Sociedade Limitada Laboral.

  2. Ter o seu domicilio social e fiscal nas Illes Balears .

  3. Desenvolver unha actividade económica, sen que poida ter por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co que se dispón no artigo 4.8.2.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio, nin dedicarse á actividade de arrendamento de inmobles.

  4. Deberá, como mínimo, empregar a unha persoa domiciliada fiscalmente nas Illes Balears cun contrato laboral a xornada completa, dada de alta no réxime xeral da Seguridade Social e que non sexa socio nin partícipe da sociedade.

  5. No caso de que o investimento realizásese mediante unha ampliación de capital, a sociedade deberá haberse constituído nos dous anos anteriores á data desta ampliación se non é que se trate dunha empresa innovadora en materia de investigación e desenvolvemento que, de acordo co que se establece na Orde ECC/1087/2015, do 5 de xuño, pola que se regula a obtención do selo de pequena e mediana empresa innovadora e créase e regula o Rexistro da Pequena e Mediana Empresa Innovadora, teña vixente este selo e estea inscrita no devandito rexistro.

  6. Deberá manter os postos de traballo . Para tal fin, considerarase que cumpre este requisito cando se manteña o cadro de persoal media total, nos termos de persoas por ano que regula a normativa laboral, calculada como prevé o artigo 102 da LIS.

   Con respecto á LIS véxase a Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

  7. A cifra anual de negocios da entidade non poderá superar o límite de 2.000.000 de euros, calculada como prevé o artigo 101 da LIS.

 3. O contribuínte poderá formar parte do consello de administración da sociedade en que se materializase o investimento, pero en ningún caso poderá realizar funcións executivas nin de enderezo. Tampouco poderá manter unha relación laboral coa entidade obxecto do investimento.

 4. As operacións en que sexa de aplicación a dedución deberán formalizarse nunha escritura pública, en que se especificarán a identidade dos investidores e o importe do investimento respectivo.

 5. As participacións adquiridas teñen que manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de catro anos.

 6. Os requisitos establecidos nos puntos 2, 3, 4, 6 e 7 da letra b anterior e o límite máximo de participación establecida na letra a, así como a prohibición contida na letra c, deberán cumprirse durante un período mínimo de catro anos contado desde a data de efectividade do acordo de ampliación de capital ou de constitución da entidade que orixine o dereito á dedución.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento dos requisitos e as condicións establecidas nas letras a, c, e e f anteriores supón a perda do beneficio fiscal, e o contribuínte debe incluír na declaración do IRPF correspondente ao exercicio en que se produciu o incumprimento a parte do imposto que se deixou de pagar como consecuencia da dedución practicada, canda os xuros de mora reportados.

Importante : os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisición de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación" do correspondente anexo B.8 do modelo da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o  NIF da entidade de nova ou recente creación e, se existe, o da segunda entidade, indicando tamén o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación.