Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por determinados investimentos de mellora da sostibilidade na vivenda habitual

Normativa: Art. 3 Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contía da dedución

O 50 por 100 do importe dos investimentos que melloren a calidade e a sostibilidade das vivendas cando se cumpran os requisitos e as condicións que se indican a continuación.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

1. En xeral

 • Que os investimentos se fagan nun inmoble situado nas Illes Balears.

 • Que a vivenda constitúa ou vaia a constituír a vivenda habitual :

  - Do contribuínte propietario da vivenda ou

  - Dun arrendatario, en virtude dun contrato de alugamento subscrito co contribuínte sometido á lexislación de arrendamentos urbanos.

Para poder aplicar a dedución, o contribuínte debe ser o propietario ou arrendador da vivenda e a vivenda debe cumprir os requisitos establecidos na normativa estatal do imposto para cualificar a vivenda como habitual, ben do contribuínte ou ben dun arrendatario co que o contribuínte teña subscrito un contrato de alugamento.

 • Que se trate de investimentos que melloren a calidade e a sostibilidade das vivendas entendendose que cumpren esta condición os seguintes investimentos:

  1. A instalación de equipos de xeración ou que permitan utilizar enerxías renovables como a enerxía solar, biomasa ou xeotermia que reduzan o consumo de enerxía convencional térmica ou eléctrica do edificio. Incluirá a instalación de calquera tecnoloxía, sistema ou equipo de enerxía renovable, como instalacións de xeración solar fotovoltaica para autoconsumo, paneis solares térmicos, a fin de contribuír á produción de auga quente sanitaria demandada polas vivendas, ou a produción de auga quente para as instalacións de climatización.

  2. As de mellora das instalacións de subministración e instalación de mecanismos que favorezan o aforro de auga, así como a implantación de redes de saneamento separativas no edificio e outros sistemas que favorezan a reutilización das augas grises e pluviais no mesmo edificio ou na parcela ou que reduzan o volume de vertedura ao sistema público de rede de sumidoiros.

 • En todo caso, para a aplicación da dedución mellorarase como mínimo nun nivel a cualificación da eficiencia enerxética da vivenda habitual. Para tal fin, requirirase o rexistro dos certificados de eficiencia enerxética da vivenda conforme ao que se dispón no Real decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación enerxética dos edificios, antes e despois de realizar os investimentos.

  No suposto de comezo das obras nun exercicio e finalización noutro posterior, pódese aplicar en cada período impositivo a dedución polas cantidades satisfeitas nel , sempre que á finalización das obras cúmpranse todos os requisitos esixidos (en particular a acreditación do rexistro de certificados de eficiencia enerxética).

 • Para poder aplicar esta dedución, a base impoñible total (suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro do contribuínte recadros [0435] e [0460] da declaración), non poderá superar :

  - 33.000 euros en tributación individual.

  - 52.800 euros en tributación conxunta.

  Atención: teñase en conta que, para os contribuíntes que falecesen con anterioridade ao 31 de marzo de 2022,  a  suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro non poderá superar  30.000 euros. 

2. Cando o contribuínte sexa o arrendador da vivenda

Cando o contribuínte sexa o arrendador da vivenda, a aplicación da dedución require que se cumpran, ademais, os seguintes requisitos:

 • Que a duración do contrato de arrendamento da vivenda cun mesmo arrendatario sexa igual ou superior a un ano.

 • Que se constituíse o depósito da fianza a que se refire o artigo 36.1 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de arrendamentos urbanos, a favor do Instituto Balear da Vivenda.

 • Que o contribuínte declare no IRPF o rendemento derivado das rendas do arrendamento da vivenda como rendementos do capital inmobiliario.

 • Que o contribuínte non repercuta no arrendatario o custo dos investimentos que determinan o dereito a aplicar esta dedución.

Base máxima de dedución

A base desta dedución estará constituída polo importe realmente satisfeito polo contribuínte para realizar os investimentos anteriormente descritas, cun límite máximo de 10.000 euros anuais.

A base da dedución do contribuínte non poderá exceder do resultado de aplicar a porcentaxe da súa titularidade na vivenda ao importe total das cantidades satisfeitas para a mellora da sostibilidade na vivenda habitual.

As cantidades satisfeitas xustificaranse por medio das facturas que cumpran os requisitos establecidos en normas legais e / ou regulamentarias ou documento substitutivo equivalente.