Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda no territorio das Illes Balears derivadas do traslado temporal de residencia por motivos laborais

Normativa: Art. 4 quinquies Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade Autónoma das Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2014, do 6 de xuño

Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 dos gastos satisfeitos polo contribuínte durante o exercicio en concepto de renda de alugamento de vivenda por razón do traslado temporal da súa illa de residencia a outra illa do arquipélago balear no ámbito dunha mesma relación laboral por conta allea .

 • O importe máximo desta dedución será de 440  euros anuais por contribuínte que cumpra os requisitos.

  Atención: teñase en conta que para os contribuíntes que falecesen con anterioridade ao 31 de decembro de 2022, o importe máximo desta dedución será de 400 euros.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que se trate do arrendamento dun inmoble destinado a vivenda do contribuínte e ocupado efectivamente por este.

 • Que se constituíse o depósito da fianza á que se refire o artigo 36.1 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos, a favor do Instituto Balear da Vivenda.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración do contribuínte, non supere as seguintes contías:

  • - 33.000 euros en tributación individual.

  • - 52.800 euros en tributación conxunta.

  Atención: teñase en conta que para os contribuíntes que falecesen con anterioridade ao 31 de marzo de 2022,  a base impoñible xeral e a base impoñible do aforro  non poderá supera r 30.000 euros.

 • Que o contribuínte identifique o arrendador na autoliquidación do imposto.

  Importante : os contribuíntes con dereito á dedución deberán facerse constar o NIF /NIE do arrendador da vivenda e, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X no recadro correspondente.

 • Que o contribuínte poida xustificar documentalmente ante a administración tributaria o gasto constitutivo da base da dedución e o resto de requisitos esixibles para a dedución.

  Resultarán admisibles para ese fin os xustificantes dos pagamentos efectuados (recibo, factura, certificado), o contrato de arrendamento, o xustificante do depósito da fianza no IBAVI e o certificado de empresa en que se indique que o centro de traballo do suxeito cambiouse a outra illa.

 • Que o traslado temporal non exceda os tres anos de duración.

Particularidades en caso de tributación conxunta

En caso de tributación conxunta, a dedución será aplicable a cada un dos contribuíntes que trasladen a súa residencia a outra illa do arquipélago balear no ámbito dunha mesma relación laboral por conta allea, cando cumpran os requisitos establecidos no apartado anterior.

Cando se trate de matrimonios en réxime de ganancial e só un do cónxuxes trasladase a súa residencia a outra illa no ámbito dunha relación laboral, a dedución soa poderá aplicara o devandito cónxuxe, aínda que pola metade das cantidades satisfeitas.