Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por acollemento non remunerado de maiores de 65 anos

Normativa: Art. 3 Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía da dedución

500  euros por cada persoa maior de 65 anos que conviva co contribuínte durante máis de 183 días ao ano en réxime de acollemento sen contraprestación.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que o acolledor e o acollido non perciban axudas ou subvencións do Principado de Asturias por causa do acollemento.

  • Que a persoa acollida non estea ligada ao contribuínte por un vínculo de parentesco de consanguinidade ou de afinidade de grao igual ou inferior ao terceiro .

  • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes contías:

    • - 26.000  euros en tributación individual.

    • - 37.000  euros en tributación conxunta.

  • Cando a persoa acollida conviva con máis dun contribuínte , o importe da dedución ratearase por partes iguais entre os contribuíntes que convivan con ela e aplicarase unicamente na declaración daqueles que cumpran as condicións establecidas para ter dereito á mesma.

  • O contribuínte que desexe gozar desta dedución deberá estar en posesión do documento acreditativo do correspondente acollemento non remunerado, expedido pola Consellaría competente en materia de asuntos sociais.