Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comunidade Autónoma do Principado de Asturias

Os contribuíntes que en 2022 tivesen a súa residencia habitual no territorio da Comunidade Autónoma do Principado de Asturias poderán aplicar as seguintes deducións autonómicas:

 1. Por acollemento non remunerado de maiores de 65 anos
 2. Por adquisición ou adecuación da vivenda habitual para contribuíntes con discapacidade
 3. Por adquisición ou adecuación da vivenda habitual para contribuíntes cos que convivan a seus cónxuxes, ascendentes ou descendentes con discapacidade
 4. Por investimento en vivenda habitual que teña a consideración de protexida
 5. Por arrendamento de vivenda habitual
 6. Por doazóns de propiedades rústicas a favor do Principado de Asturias
 7. Por adopción internacional de menores
 8. Por partos múltiples ou por dous ou máis adopcións constituídas na mesma data
 9. Para familias numerosas
 10. Para familias monoparentais
 11. Por acollemento familiar de menores
 12. Por certificación da xestión forestal sostible
 13. Por gastos de descendentes en centros de cero a tres anos
 14. Por adquisición de libros de texto e material escolar
 15. Por nacemento ou adopción de segundo e sucesivos fillos en concellos en risco de despoboamento
 16. Para contribuíntes que se establezan como traballadores por conta propia, ou autónomos en concellos en risco de despoboamento
 17. Por gastos de transporte público para residentes en concellos en risco de despoboamento
 18. Por gastos de formación en que incorresen os contribuíntes que desenvolvan traballos especialmente cualificados, relacionada directa e principalmente con actividades de investigación e desenvolvemento, científicas ou de carácter técnico
 19. Para contribuíntes que trasladen o seu domicilio fiscal ao Principado de Asturias por motivos laborais para o desenvolvemento de traballos especialmente cualificados, relacionada directa e principalmente con actividades de investigación e desenvolvemento, científicas ou de carácter técnico
 20. Por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual en concellos en risco de despoboamento
 21. Por adquisición de vehículos eléctricos
 22. Polo coidado de descendentes ou adoptados de ata 25 anos de idade
 23. Por emancipación de mozos de ata 35 anos de idade