Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para contribuíntes que se establezan como traballadores por conta propia, ou autónomos en concellos en risco de despoboamento

Normativa: Artigo  14 quinquies Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • 1.000 euros por contribuínte, sempre que concorran os seguintes requisitos:

  1. Que teña a súa residencia habitual en concellos  en risco de despoboamento.

   Nota: a  residencia habitual determinarase  con base aos criterios definidos no artigo 9 da Lei do IRPF en relación co  concello  en risco de despoboamento  que dá dereito á aplicación do beneficio fiscal. Os citados criterios aplicaranse á residencia habitual nun concello  no exercicio en que sexa aplicable a dedución con independencia de que, posteriormente, non se manteña a devandita residencia.

   Atención: terán a consideración de concellos en risco de despoboamento aqueles cunha poboación de ata 20.000 habitantes, sempre que a poboación se reducise polo menos un 10 por  100 desde o ano 2000.

   Aos concellos en risco de despoboamento en 2022 proporcionados pola Comunidade de Autónoma do Principado de Asturias pode acceder a través da seguinte ligazón: "Concellos en risco de despoboamento".

  2. Que comece en 2022 o exercicio dunha actividade no Principado de Asturias como traballador autónomo ou por conta propia .

   Con esta finalidade entenderase por inicio de actividade a data da alta no réxime especial da Seguridade Social ou na mutualidade de previsión social correspondente.

  3. Que manteña a situación de alta durante un período mínimo dun ano, agás falecemento dentro do devandito período

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro , recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 35.000  euros en tributación individual.

  • - 45.000  euros en tributación conxunta.

 • No suposto de tributación conxunta, se máis dun contribuínte da unidade familiar cumprise os requisitos para a aplicación da dedución, o importe da mesma será o resultado de multiplicar a dedución de 1.000 euros polo número de contribuíntes con dereito a dedución.

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • Non terán  a consideración de traballadores por conta propia ou autónomos, os autónomos colaboradores nin os socios de sociedades mercantís de capital, con independencia da súa situación de alta no réxime especial da Seguridade Social ou na mutualidade de previsión social correspondente.

  O concepto de autónomo aos efectos da dedución coincide co previsto no artigo 1 da  Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo, quedando unicamente excepcionados os autónomos colaboradores e os socios de sociedades mercantís de capital.

 • Non poderán beneficiarse da presente dedución quen, nos seis meses inmediatamente anteriores á data de inicio da actividade que serve de base á dedución, cesasen na mesma actividade.

  Con esta finalidade, entenderase como data de cesamento na actividade a de baíxaa no réxime especial da Seguridade Social ou, se é o caso, na mutualidade correspondente.

Lembre : esta dedución  é persoal de xeito que, se se cumpren os requisitos por máis dun membro da unidade, nos supostos de declaración conxunta o importe da dedución multiplicarase polo número de membros da unidade con dereito á aplicación da dedución.