Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición de vehículos eléctricos

Normativa: Art. 14 undecies Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Atención:esta dedución será aplicable exclusivamente nos exercicios 2022 e 2023.

Contía da dedución 

O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo pola adquisición dun vehículo eléctrico novo, sempre que se cumpran os requisitos e condicións que a continuación indícanse.  

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Cada contribuínte terá dereito a aplicar a dedución por un só vehículo.

 • Ten que tratarse da adquisición dun  vehículo eléctrico novo pertencente á categoría de “enchufables” e de pila de combustible.

  Con esta finalidade categoría de “enchufables” e de pila de combustible  descrito no anexo I, Programa de incentivos 1 do Real decreto 266/2021, do 13 de abril, polo que se aproba a concesión directa de axudas as comunidades autónomas e ás cidades de Ceuta e Melilla para a execución de programas de incentivos ligados á mobilidade eléctrica (MOVES III) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia da Economía Española.

  Precisión:

  De acordo co citado apartado 1 deste Anexo I os vehículos eléctricos “enchufables” e de pila de combustible poden ser os que a continuación indícanse sempre que cumpran os restantes requisitos que se detallan no citado Anexo:

  a) Turismos M1: Vehículos de motor con polo menos catro rodas deseñadas e fabricadas para o transporte de pasaxeiros, que teñan, ademais do asento do condutor, oito prazas como máximo.

  b) Furgonetas ou camións lixeiros N1: Vehículos de motor concibido e fabricado principalmente para o transporte de mercadorías e cuxa masa máxima en carga tecnicamente admisible (MMTA) non supere as 3,5 toneladas.

  c) Cuadriciclos lixeiros L6e: Cuadriciclos lixeiros cuxa masa en baleiro sexa inferior ou igual a 350 kg, non incluída a masa das baterías, cuxa velocidade máxima por construción sexa inferior ou igual a 45 km/h, e potencia máxima inferior ou igual a 4 kW.

  d) Cuadriciclos pesados L7e: Vehículos de catro rodas, cunha masa en orde de marcha (non incluído o peso das baterías) inferior ou igual a 450 kg no caso de transporte de pasaxeiros e a 600 kg no caso de transporte de mercadorías, e que non poidan clasificarse como cuadriciclos lixeiros.

  e) Motocicletas L3e, L4e, L5e: Vehículos con dúas rodas, ou con tres rodas simétricas ou asimétricas con respecto ao eixe medio lonxitudinal do vehículo, de máis de 50 cm3 ou velocidade maior a 50 km/h e cuxo peso bruto vehicular non exceda dunha tonelada.

 • Que o vehículo  non se encontre afecto  ao desenvolvemento de actividades económicas por parte do adquirente.

  Se o vehículo se adquire por varias persoas realizando unha actividade económica soa algún deles NON procederá aplicar á dedución, con independencia de que esta actividade se desenvolva por un só  dos adquirentes ou por un terceiro.

 • O contribuínte deberá dispor do correspondente contrato de compravenda.

  A dedución soa corresponderá ao contribuínte que figure no devandito contrato.

Base de dedución e base máxima de dedución

 • A base da dedución está constituída as cantidades satisfeitas no período impositivo pola adquisición dos citados vehículos minorados, se é o caso, no importe das axudas públicas percibidas polo contribuínte para a adquisición do vehículo.

 • A base máxima desta dedución será de 50.000 euros por vehículo, con independencia de que se opte pola tributación individual ou conxunta.

  Se o vehículo se adquire por máis dun contribuínte a base máxima de dedución será de 50.000 euros para o conxunto dos adquirentes, de xeito que a base de dedución sobre un mesmo vehículo non supere ese importe.

 • A base máxima da dedución ratearase, se é o caso, entre os adquirentes.

Ámbito temporal de aplicación da dedución

Esta dedución practicarase en exercicio en que o contribuínte incorra no gasto e será aplicable exclusivamente nos exercicios 2022 e 2023.

Naqueles supostos en que se aboen cantidades en máis dun exercicio, procederá a dedución en todos os exercicios en que se aboen cantidades sen prexuízo do exercicio de adquisición.