Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento ou adopción de segundo e sucesivos fillos en concellos en risco de despoboamento

Normativa: Artigo  14  quáter Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

300  euros por cada fillo nado ou adoptado no período impositivo sempre que:

 • Ten que tratarse do segundo fillo e sucesivos.

 • O menor conviva co declarante á data de devindicación do imposto.

  Non obstante, no caso de falecemento do menor con carácter previo á data de devindicación si procede aplicarse a dedución por parte dos proxenitores se  convivía con eles á data de falecemento.

 • O declarante teña a súa residencia habitual en concellos  en risco de despoboamento. 

  Atención: terán a consideración de concellos en risco de despoboamento aqueles cunha poboación de ata 20.000 habitantes, sempre que a poboación se reducise polo menos un 10 por 100 desde o ano 2000.

  Aos concellos en risco de despoboamento en 2022 proporcionados pola Comunidade de Autónoma do Principado de Asturias pode acceder a través da seguinte ligazón: "Concellos en risco de despoboamento".

  A residencia habitual determinarase de acordo cos criterios definidos no artigo 9 da Lei do IRPF en relación co  concello   que dá dereito á aplicación do beneficio fiscal. Os citados criterios aplicaranse á residencia habitual no  concello  con risco de despoboamento  no  exercicio  en que sexa aplicable a dedución con independencia de que, posteriormente, non se manteña a devandita residencia.

  A dedución será aplicable a supostos en que o nacemento ou adopción prodúzanse con posterioridade a iniciar a residencia no  concello .

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • A  convivencia entenderase referida á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro). 

 • No caso de que  os contribuíntes formen parte dunha mesma unidade familiar a dedución unicamente resultará aplicable nos supostos de convivencia do contribuínte co resto da unidade familiar á data de devindicación do imposto

  Precisións:

  No caso de falecemento dun dos proxenitores durante o exercicio con posterioridade ao nacemento ou adopción do fillo, sempre que existise convivencia, pode aplicarse na declaración do contribuínte falecido a dedución, tendo en conta que a data de devindicación do imposto (data de falecemento) cúmprese o requisito de convivencia. Agora ben, neste  caso,  se o outro proxenitor  ten tamén dereito á dedución o seu importe ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles . 

  Tratandose de nacementos ou adopcións de fillos comúns, en tributación individual o importe da dedución ratearase en todo caso, aínda no suposto de que un dos pais non poida aplicara por ter unha base impoñible superior a 35.000 euros tal e como se indica máis adiante.

 • Cando exista máis dun contribuínte con dereito á aplicación da dedución e estes realicen declaración individual do imposto,  o importe da  dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles ,  aplicandose a aqueles que cumpran os requisitos para aplicarse o beneficio fiscal.

 • Procederá o rateo da dedución no caso de que un dos pais presentes declaración individual e o outro conxunta cos fillos menores de idade no caso das parellas de feito cando ambos os dous convivan co menor e nos supostos de pais separados ou divorciados con garda e custodia compartida dos fillos.

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro , recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 35.000  euros en tributación individual.

  • - 45.000  euros en tributación conxunta.