Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por emancipación de mozos de ata 35 anos de idade

Normativa: Art. 14 terdecies Texto Refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 2/2014, do 22 de outubro

Contía e límite máximo da dedución

 • 100 por 100 dos gastos que se produzan e n o exercicio en que se leve a cabo a emancipación de mozos de ata 35 anos de idade nos termos que se indican máis adiante.

  Considérase que poderá aplicarse a dedución no exercicio en que se cumpran os 36 anos, desde que a emancipación e os gastos producísense con carácter previo ao cumprimento da citada idade. 

  Con esta finalidade, teran en contase todos os gastos directamente vinculados á emancipación, como son entre outros: os gastos de adquisición de mobiliario, de transporte, polo arrendamento ou a adquisición de vivenda.

 • O importe máximo da dedución será de 1.000 euros por contribuínte.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • O contribuínte debe ter menos de 35 anos.

 • Entenderase que se leva a cabo a emancipación no exercicio en que o contribuínte deixa de convivir cos seus ascendentes e traslada o seu domicilio a unha nova vivenda habitual situada no Principado de Asturias que ocupará en réxime de propiedade ou arrendamento.

 • Perderase o dereito de dedución no suposto en que o contribuínte retorne ao fogar familiar antes de que transcorran tres anos.

 • Só terá dereito a esta dedución o contribuínte cuxa suma das bases impoñibles xeral e do aforro , recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 35.000 euros en tributación individual.

  • - 45.000 euros en tributación conxunta.

 • A acreditación documental dos gastos que xeren dereito a dedución deberá realizarse mediante factura ou calquera outro medio do tráfico xurídico ou económico admitido en Dereito.